Dokumentation från Delaktighetsdagens resultatkonferens 2015

Birgitta Målsäter och Therese Karlberg från Försäkringskassan mottog utmärkelsen Årets bubblare 2015. Här tillsammans med Erik Blix.

Årets resultatkonferens leddes av journalisten och programledaren Erik Blix. 145 personer från myndigheter, landsting, kommuner och organisationer deltog.

Myndigheten för delaktighet arrangerar Delaktighetsdagen med resultatkonferens och temadialog med funktionshindersrörelsen en gång om året. Arbetet sker på uppdrag av regeringen och ingår i strategin för funktionshinderspolitiken 2011-2016.

Föreläsarna talade bland annat om läget med funktionshinderspolitiken och tankar inför kommande strategiperiod. Dagen avslutades med panel och frågestund med deltagare från funktionshindersrörelsen. Priset Årets bubblare delades ut till Försäkringskassan. Den myndighet som har tagit störst kliv framåt i tillgänglighetsarbetet under 2015. Stort grattis!

Hur är läget 2015?

Josefine Gustavsson och Pedro Landfors från Myndigheten för delaktighet beskrev läget för funktionshinderspolitiken idag.

Utveckling som helhet går framåt, men långsamt. Andelen delmål som kan förväntas uppnås under strategiperioden är få. Men sammantaget har samhällets insatser trots allt ökat. Kunskaperna och medvetenheten finns och grunden börjar läggas.

Enligt konventionen om rättigehter för personer med funktionsnedsättning har alla medborgare rätt att kunna påverka sina egna liv och att vara delaktiga i samhället. Det innebär till exempel att alla elever ska få de verktyg de behöver för att klara skolan och i vuxenlivet rätt till arbete och försörjning.

Pernilla Baralt statssekreterare

Pernilla Baralt ansvarar för planering och samordning närmast under Åsa Regnér som är Barn-, äldre- och jämställdhetsminister på Socialdepartementet. Baralt inledde sitt anförande med att säga ”det är tur att vi ska ta fram en ny funktionshindersstrategi när man hör att det går så sakta framåt”. Men nu ska hinder rivas för jämlikhet och rättvisa, delaktighet och mångfald!

Utmaningarna för nästa strategiperiod är att ta reda på varför utvecklingen har gått så långsamt. Det finns också en hel del att lära från jämställdhetsområdet. Styrning, indikatorer och integration kommer att bli viktigt på alla nivåer. Det ska inte finnas skillnader mellan regioner i Sverige. Huvudfokus kommer att läggas på utbildning och arbete, att människor kommer in i arbetslivet. Skriva-läsa-garantin ska gälla alla elever i skolan.

Pernilla Baralt sade att det skulle vara fantastiskt om Sverige blev ett samhälle som är tillgängligt för alla. Sverige ska också ha höga ambitioner i nästa mänskliga-rättigheter-omgång i FN. Vi måste fortsätta att driva dessa frågor globalt.

Årets bubblare Försäkringskassan

Birgitta Målsäter chef för Avdelningen för Funktionsnedsättning och Therese Karlberg verksamhetsområdeschef för Funktionsnedsättning, Utveckling och stöd på Försäkringskassan var glada över att deras arbete har uppmärksammats.

Priset betyder mycket för de 13 000 anställda på Försäkringskassan. Arbetet med tillgängligheten har byggt på samarbete mellan avdelningarna. Alla har behövt förflytta sig i samma takt. Det har handlat om att ta ledarskapet. Kontakterna med funktionshindersrörelsen och Myndigheten för delaktighet har betytt mycket för framgången.

– Men arbetet stannar inte där, sade Therese Karlberg. Vi har mycket kvar att utveckla. Bland annat på webbplatsen som är helt omarbetad. Responsiv, tillgänglig och med texter skrivna på lättläst. Digitala webbmöten på teckenspråk står nu på tur att utvecklas. Målet är att ha bästa webbplatsen.

Struktur för genomförande, uppföljning och inriktning inom funktionshindersområdet

Karl-Oskar Öhman från Myndigheten för delaktighet berättade om arbetet med att ta fram en plan för nästa strategiperiod, ett regeringsuppdrag som Myndigheten för delaktighet fick i maj 2015.

Under hösten har man genomfört kunskapsinhämtning för att få koll på nuläget, även hur det ser ut i andra länder. Genomlysning av regelverken och andra politikområdet har också gjorts och man har samrått med berörda aktörer. Karl-Oskar Öhman påminde om möjligheten att komma in med skriftliga underlag senast 31 december 2015. 30 juni 2016 ska uppdraget slutredovisas.

Kommunikationssatsning om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

ElseMarie Brisenhorn från Myndigheten för delaktighet berättade om regeringsuppdraget som ska öka kunskaperna och medvetenheten om FN-konventionen och nya diskrimineringsformen bristande tillgänglighet. Uppdraget ska genomföras 2015-2017, med slutredovisning i mars 2018. Arbetet sker i samarbete med Diskrimineringsombudsmannen och Barnombudsmannen.

Hösten 2015 genomfördes en förstudie för att hitta smarta enkla sätt att nå ut med informationen. Man har identifierat ett trettiotal genomförda aktiviteter. Dessa visar på vikten av samverkan med andra parter och aktivt deltagande av dem som berörs av rättigheterna i konventionen. I förstudien ingick en litteraturgenomgång som utfördes av Institutet för handikappvetenskap (IHV).

Paneldiskussion

Deltagare: Maria Johansson från Lika unika, Stig Nyman från Handikappförbunden och David Lindvall från Unga allergiker.

Maria Johansson

Maria Johansson delade inte riktigt den positiva bilden av vad som hänt under strategiperioden. Hon sade att det är bra med konventionen och att bristande tillgänglighet har blivit diskriminerings­grundande. Men samtidigt ser vi att utvecklingen stampar och även går bakåt i vissa fall. Tillexempel så funderar regeringen på att ta bort hisskravet vid nybyggnationer och många har fått indragningar när det gäller personlig assistans, det är svårare att få teckenspråkstolk.

Det går inte att sätta ett pris på rätten att delta i samhället, om man säger att alla ska delta. Ingen människa är en egen ö utan del i ett större sammanhang. Hela samhället måste få kosta. Om vi inte gör rätt från början blir det dyrare. Rättigheter för personer med funktionsnedsättning är mänskliga rättigheter. Men det hanteras lite vid sidan om.

– Se till att ha med funktionshindersperspektivet i alla regleringsbreven. Och konsekvensanalyser utifrån funktionshindersperspektiv i alla utredningar.

Stig Nyman

– Man pratar om ingångsvärden, jag är nyfiken på vad som kommer ut.

Stig Nyman är trött på att det i texter står ”personer med funktionsnedsättning”. Tänk om det istället skulle stå alla. Det handlar om attityder och människosyn, om mänskliga rättigheter. Nyman ansåg också att regeringen själva ska arbeta med delaktighet istället för att starta en sådan myndighet och påminde om att inte glömma bort psykiatrireformen som kom 1995. Det som kom fram i den får inte utvattnas.

– Vi gillar inte referensgrupper. Vi ska in där besluten tas! Analysera samhällsvinsten i de reformer som genomförts. Och engagera folk som har kunskaper. Ni har en och en halv mandatperiod på er. Sedan ska funktionerna vara på plats!

David Lindvall

Det finns en tydlig diskrepans mellan ambitioner och resultat, enligt David Lindvall. Eftersom få av delmålen är uppfyllda måste vi se till att förbättra resultaten. Bakom varje samhällsförändring ligger mycket arbete. Så det gäller att skynda på arbetet. Fokusera på de unga åren eftersom det blir så dyrt att göra fel för unga, som kan riskera att hamna i livslångt utanförskap.

Mänskliga rättigheter och inkludering kan inte bokföras. Han ansåg att funktionshinders­organisationerna bör vara både konstruktiva samtalspartner och obekväma aktivister.

Publicerad: 2015-12-14