Intervju med Årets bubblare - Försäkringskassan

Försäkringskassan är den myndighet som har tagit störst kliv framåt i tillgänglighetsarbetet under 2015. Därför får de idag 10 december utmärkelsen Årets bubblare.

Myndigheten för delaktighet utser Försäkringskassan till Årets bubblare för sina stora framsteg i arbetet för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara delaktiga i samhället.

Intervju med Birgitta Målsäter, chef för avdelningen för funktionsnedsättning på Försäkringskassan. Text Anders Åkerblom Myndigheten för delaktighet.

– Jag tycker att det är väldigt roligt att vi kommit så pass långt som vi har gjort. Men man blir aldrig färdig utan det finns alltid möjligheter att göra saker och ting bättre, säger Birgitta Målsäter, chef för avdelningen för funktionsnedsättning på Försäkringskassan.

Försäkringskassan är en av 22 myndigheter som regeringen har utsett som strategiskt viktiga för genomförandet av funktionshinderspolitiken.

– Innan vi inrättade en avdelning för funktionsnedsättning på Försäkringskassan hade frågorna en mer undanskymd roll så det har haft betydelse att vi utsågs till en av de strategiskt viktiga myndigheterna. Nu genomsyrar frågorna mer hela vår verksamhet och på så vis har vi tagit ett kliv framåt, säger Birgitta Målsäter.

Alla strategiska myndigheter har satt upp delmål inom sina respektive verksamhetsområden. Effekten av insatserna ska vara mätbara. Varje år rapporterar myndigheterna till regeringen och Myndigheten för delaktighet om hur de arbetat för att uppnå sina delmål. Sedan får myndigheterna återkoppling av Myndigheten för delaktighet. Den myndighet som gjort störst framsteg under ett år får utmärkelsen Årets bubblare.

Funktionshindersfrågorna - en del av vardagsarbetet

Försäkringskassan satte upp tre delmål: att bidra till delaktighet i arbetslivet och övriga samhällslivet, att öka kunskapen om skillnader i beslut om riktade stöd och att öka den digitala och fysiska tillgängligheten. I fjol tog Försäkringskassan beslut om en ny strategi där utgångspunkten är att möta personer som har en funktionsnedsättning i den livssituation som de befinner sig i. Det innebär exempelvis att varje individ ska få en tydlig och samlad information om regler och rättigheter och kunna känna en ekonomisk trygghet.

Nytt för i fjol var också att avdelnings- och stabschefer för sina verksamheter ska säkerställa att arbetet med delmålen går i rätt riktning. I anvisningarna till verksamhetsplanen framgår att varje avdelning ska beskriva hur de kommer att arbeta med delmålen. Det finns en styrgrupp och en arbetsgrupp som båda har representanter från samtliga avdelningar.

– Funktionshindersfrågorna har blivit en del av vårt vardagsarbete och det tror jag är jätteviktigt. Det handlar om ett ansvarstagande för var och en, säger Birgitta Målsäter.

En enklare vardag - med sex löften

I Sverige finns i dag 145 500 personer med funktionsnedsättning som har ersättning från Försäkringskassan. Det är unga, äldre, förvärvsarbetande, studerande, föräldrar och barn, som alla behöver Försäkringskassan för att få sin vardag att fungera. Personer med funktionsnedsättning har länge haft ett lågt förtroende för Försäkringskassan. Myndigheten beslöt sig för att fråga dessa personer och deras anhöriga samt organisationer som arbetar för personer med funktionsnedsättningar, vad de anser att Försäkringskassan behöver förändra för att bättre kunna möta behoven som finns.

­– Svaren vi fick var entydiga. Vardagen måste bli mindre krånglig för personer som lever med funktionsnedsättning, berättar Birgitta Målsäter.

I februari 2015 presenterade Försäkringskassan sex löften under rubriken En enklare vardag. Kortfattat handlar det om att erbjuda en kontaktperson med ansvar för att samordna alla kontakter med Försäkringskassan, att erbjuda stöd till föräldrar med barn som är svårt sjuka eller har en funktionsnedsättning, att förenkla och samordna uppföljningar av olika stödinsatser, att erbjuda en enklare digital kontakt med Försäkringskassan, att erbjuda unga som går på gymnasiet och har förlängd skolgång en egen framtidsplan inför fortsatta studier eller arbete efter gymnasiet. Ett sjätte löfte är att kunna ge beslut snabbare inom vårdbidrag, handikappersättning och aktivitetsersättning vid förlängd skolgång.

I mätningar kan Försäkringskassan se att förtroendet för myndigheten har ökat på senare tid.

– Vi ser att det rör sig i rätt riktning. Det är otroligt glädjande och där har projektet En enklare vardag säkert bidragit, säger Birgitta Målsäter.

Nytt arbetssätt - utmaning få med sig alla

Hon berättar att en av utmaningar har varit, och är, att få med sig alla medarbetare runt om i landet i arbetet.

­– En enklare vardags nya arbetssätt är framtagna av medarbetare lokalt ute i landet inom ett sammanhållet utvecklingsprojekt. Under 2014 pågick tre piloter för att ta fram och testa nya arbetssätt. Vi har också haft utbildning för handläggare runt om i landet. Men sedan är det en konst att få alla att ta till sig nya arbetssätt. Det gäller att ha tålamod. Alla chefer runt om i landet är viktiga förändringsledare, framhåller Birgitta Målsäter.

­ – De är garanten för att vi ska börja arbeta på ett nytt sätt och avsluta gamla, säger Birgitta Målsäter. Att skapa förutsättningar, coacha och uppmuntra är viktiga ingredienser för att lyckas.

Projektet erbjuder medarbetare runt om i landet att varje fredag en viss tid kunna ringa och ställa frågor och få stöd i införandet av de nya arbetssätten.

– Både chefer och handläggare ringer in då.

Nästa år avslutas regeringens strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken. Vad den framtida strategin kommer att innehålla och vilken roll Försäkringskassan och andra strategiska myndigheter kommer att få i den är inte klart.

– Oavsett hur den framtida strategin för funktionshinderspolitiken kommer att utformas så kommer vi självklart att fortsätta att arbeta strategiskt med funktionshindersfrågorna, de är en färskvara som hela tiden måste finnas med i våra utvecklingsarbeten, säger Birgitta Målsäter.

Motiveringen till Årets bubblare

Försäkringskassan har på ett föredömligt sätt arbetat långsiktigt och strategiskt för att integrera funktionshindersperspektivet i hela myndighetens verksamhet. Myndigheten har utvecklats starkt både vad gäller mätning och insatser för att uppnå sina delmål. Exempel på viktiga ställningstaganden är en systematisk och välfungerande samverkan med funktionshindersrörelsen, att myndigheten gjort webbplatsen mer tillgänglig för alla samt utvecklat en indikator för hur medborgare upplever handläggningen av ärenden.

Publicerad: 2015-12-10