Redovisning av regeringsuppdrag om strategiska kunskapsbehov

Redovisning till regeringen om kunskapsbehov och kunskapsluckor av störst strategisk betydelse när det gäller funktionshinderspolitisk forskning.

Arbetet ingår som en del i regeringens arbete med en forskningspolitisk proposition år 2016. Uppdraget gavs till Myndigheten för delaktighet i regleringsbrevet för budgetåret 2015.

Publicerad: 2015-09-11