Yttrande över Boverkets förslag till föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler

Myndigheten för delaktighet är positiv till Boverkets förslag men har förslag på några kompletteringar.

Myndigheten anser att föreskrifterna om stöd till upprustning bör kompletteras med förtydligande om vilka åtgärder som stödet avser. Stödmottagarnas tillbakarapportering av genomförda åtgärder och uppnådda resultat behöver också kompletteras.

Publicerad: 2015-10-09