Yttrande över förslag till ny LVU - tvångsvård för barn och unga

Myndigheten för delaktighet har kommentarer till vissa förslag som är särskilt viktiga ur ett funktionshindersperspektiv i slutbetänkandet till ny LVU. 

Förutom kommentarerna tillstyrker Myndigheten för delaktighet utredningens förslag.

Barn och unga som omhändertas enligt Lagen om vård av unga, LVU, är särskilt utsatta och många har funktionsnedsättning. Samhället har därför ett stort ansvar för att ett sådant ofrivilligt frihetsberövande sker i enlighet med gällande konventioner för mänskliga rättigheter.

Publicerad: 2015-11-27