Yttrande över krav i EU:s busspassagerarförordning

Myndigheten för delaktighet tar inte ställning till om terminalerna som föreslås i utredningen är de mest lämpade för att leva upp till busspassagerarförordningen.

Vi hänvisar istället till det förslag vi lämnade i senaste samlade utvärdering av funktionshinderspolitiken (Hur är läget 2014?/Förslag från Myndigheten för delaktighet/Ansvar för användbarhet i kollektivtrafiken)

Publicerad: 2015-01-19