Yttrande över nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck

Myndigheten för delaktighet tillstyrker utredningens förslag till nationell strategi. Myndigheten har dock ett par kommentarer.

Kommentarer till utredningen om en nationell strategi:

  • Betänkandet bör ha ett tydligare funktionhindersperspektiv på generell nivå.
  • Ett intersektionellt perspektiv skulle kunna vara en bra analytisk utgångspunkt för ökad förståelse av en komplex problematik.
    Det vill säga hur till exempel kön och funktionsnedsättning interagerar med varandra och kan förstärka en individs redan utsatta situation.
  • Den fysiska tillgängligheten bör ses över i skyddade boenden.
  • Myndigheten för delaktighet bör ingå bland de nämnda myndigheterna under 6:10.

Publicerad: 2015-10-28