Yttrande över Res lätt med biljett

Myndigheten för delaktighet tillstyrker förslagen i departementspromemorian Res lätt med biljett.

Det behövs dock en diskusson om handlingsalternativ och åtgärder för att säkerställa att lösningarna när det gäller allmänna kollektivtrafiken blir så bra som möjligt för resenärerna.  Informationen och systemen för biljettköp med mera måste vara inkluderande och användbara för alla oavsett funktionsförmåga.

Publicerad: 2015-05-27