Yttrande över SÖK - statsbidrag för ökad kvalitet (SOU 2015:45)

Myndigheten för delaktighet tillstyrker förslagen i utredningen SÖK - statsbidrag för ökad kvalitet, men har några kommentarer.

Kommentarerna gäller:

  • Förordning om statsbidrag för särskild undervisning på sjukhus eller institution som är knuten till ett sjukhus.
    Myndigheten för delaktighet betonar vikten av att det allmänna rådet eller stödet ska inkludera samtliga skolformer, inklusive grund- och gymnasiesärskolan.

  • Förordning om statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder för elever med funktionsnedsättning.
    Myndigheten för delaktighet föreslår att fördelningen av statsbidraget ska ta hänsyn till alla elevers rätt till likvärdig utbildning. Det föreslagna fördelningsurvalet kan exempelvis innebära att en stor del av statsbidraget går till tätorter. Följden kan bli att elever på landsbygden får långa resvägar eller utesluts från den utbildning de har rätt till enligt skollagen.

Publicerad: 2015-10-26