Yttrande över utredning om kommunallag för framtiden

Myndigheten för delaktighet tillstyrker förslagen i utredningen om en ny kommunallag, men har några kommentarer.

Myndigheten anser bland annat att utredningen skulle behöva kompletteras med ett tydligare funktionshindersperspektiv. Det vill säga på vilket sätt förslaget påverkar förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning att vara delaktiga i samhället på lika villkor.

Publicerad: 2015-10-29