Remissvar 2015

Myndigheten för delaktighets svar på remisser år 2015.