Remissvar 2016

Myndigheten för delaktighets svar på remisser år 2016.