Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna (Ds 2016:41)


Yttrande till: Socialdepartementet

Datum: 2017-02-17

Diarienummer: 2016/0247

Beslutande: Malin Ekman Aldén  generaldirektör

Föredragande: Erika Johansson utredare

Myndigheten för delaktighet tillstyrker förslagen som lämnas i promemorian (Ds 2016:41), men har några synpunkter samt förslag på kompletteringar.

Sammanfattning

  • Utgångspunkten för den nationella funktionshinderspolitiken är de åtaganden som Sverige har gjort i samband med ratificeringen år 2008 av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I artikel 9 i konventionen framgår skyldigheten att säkerställa att personer med funktions­nedsättning får en jämlik tillgång till den fysiska miljön, transporter, information och kommunikation.  I artikel 4.3 fastslås skyldigheten att nära samråda med och aktivt involvera personer med funktionsnedsättning i frågor som rör dem.
  • MFD vill mot denna bakgrund framhålla nödvändigheten av att tydlig och tillgänglig information säkerställs i alla delar av processen kring de försäkringsmedicinska utredningarna för att de försäkrade ska ges möjlighet till delaktighet. Vi vill särskilt understryka att detta även omfattar personer som har en intellektuell eller kognitiv funktionsnedsättning.
  • MFD stödjer utredningens beskrivna krav på att de försäkringsmedicinska utredningarna utförs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. MFD vill dock framhålla att den personal som genomför bedömningarna även bör inneha fördjupad kunskap om funktionsnedsättningar. MFD vill också framhålla att försäkringsmedicinska bedömningar i flertalet försäkringar behöver göras mot bakgrund av en samlad bedömning av den försäkrades hälsoläge och livssituation.
  • MFD vill uppmärksamma att terminologin avseende den försäkrades funktions-, aktivitets- och arbetsförmåga inte används stringent i förslagen till lagtext. 

Senast granskad: 2017-02-20