Det stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor (SOU 2016:66)


Yttrande till: Utbildningsdepartementet

Datum: 2017-03-01

Diarienummer: 2016/0260

Beslutande: Malin Ekman Aldén, generaldirektör

Föredragande: Karl-Oskar Öhman, utredare

Myndigheten för delaktighet tillstyrker förslag om antagning av elever i betänkandet SOU 2016:66. Men avstyrker och lämnar synpunkter på två av de andra förslagen.

Myndigheten för delaktighet tillstyrker utredningens förslag om antagning av elever till fristående förskoleklass, grundskola och grundsärskola.

I övrigt yttrar sig myndigheten endast om de delar som rör tilläggsbelopp för särskilt stöd samt friskolor inriktade på elever i behov av särskilt stöd.

Myndigheten för delaktighet avstyrker utredningens förslag avseende fristående skolor inriktade på elever i behov av särskilt stöd.
Rätten till utbildning på lika villkor understryks i såväl FN:s barnkonvention som konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, till vilka Sverige har anslutit sig.
I den fjärde allmänna kommentaren från FN:s kommitté om rättigheter för personer med funktionsnedsättning betonas vikten av en inkluderande skola. Vidare ska i alla frågor som rör barn barnets bästa alltid komma i främsta rummet.
Skollagen slår fast att alla ska ha lika tillgång till utbildning samt att utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet.
Mot denna bakgrund anser Myndigheten för delaktighet att förslaget förstärker en utveckling mot särlösningar på utbildningsområdet som riskerar att segregera elever i behov av särskilt stöd

Senast granskad: 2017-03-01