En gränsöverskridande mediepolitik


Yttrande till: Kulturdepartementet

Datum: 2017-03-15

Diarienummer: 2017/0004

Beslutande: Malin Ekman Aldén, generaldirektör

Föredragande: Hans von Axelson, utredare

Myndigheten för delaktighet avstyrker Medieutredningens förslag om en gränsöverskridande mediepolitik.

Sammanfattning

  • Myndigheten för delaktighet (MFD) anser att ett nytt offentligt stöd för medier bör ställa krav på tillgänglighet och användbarhet. Vi avstyrker därför Medieutredningens förslag till nytt mediestöd.  Vi anser att utredningens förslag om stimulans med ytterligare produktionsstöd för ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är otillräckligt och att det inte möter grundlagskrav tillika Sveriges åtaganden i enlighet med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
  • MFD anser att krav på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning bör utgöra en del av det nya mediestödet.   Myndigheten för radio, press och teve bör få i uppgift att formulera lämpliga krav på tillgänglighet och användbarhet. Arbetet bör involvera andra myndigheter med kunskap inom området samt funktionshindersorganisationerna.
  • Med utgångspunkt i tryckfrihetsförordningen anser MFD att målgruppen för tidningen 8 sidor bör ha samma rätt till oberoende rapportering som andra invånare. MFD delar därför utredningens bedömning att huvudmannaskapet för tidningen bör ses över.

Senast granskad: 2017-03-20