En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69)


Datum: 2017-02-20

Myndigheten för delaktighet tillstyrker utredningens förslag om en inkluderande kulturskola, men har några kommentarer.

Sammanfattning

Myndigheten för delaktighets synpunkter tar sin utgångspunkt i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, särskilt artikel 30 om rätten att delta i kulturlivet på lika villkor som andra.

  • MFD välkomnar utredningens uppdrag och syfte att åstadkomma en ökad jämlikhet i tillgången till kulturskolans verksamheter. Barn och unga med funktionsnedsättning tar del i kultur- och fritidsaktiviteter i lägre utsträckning än andra. Hinder för delaktighet är bland annat bristande socioekonomiska förutsättningar, bristande tillgänglighet samt begränsat utbud av särskilt anpassade aktiviteter. Kulturskolan är viktig i arbetet för att öka delaktigheten.
  • MFD anser att hinder för delaktighet i kultur- och fritidsaktiviteter hos barn och unga med olika typer av funktionsnedsättning behöver kartläggas ytterligare.
  • MFD menar att en möjlig förklaring till att endast hälften av kommunerna erbjuder verksamhet för barn och unga i behov av särskild anpassning är kulturskolans frivillighet och finansieringsmodell. Då särskilda resurser eller regleringar kring stöd och anpassning saknas riskerar sådana att utebli. MFD anser därför att utredningens förslag bör kompletteras med förslag om att det föreslagna nationella kulturskolecentrumet ska arbeta för att stärka kommunens egna ledningssystem gentemot kulturskolan. En annan möjlighet är att kravställa det föreslagna statsbidraget.
  • Att neka kulturskola till barn med särskilda behov strider mot icke-diskrimineringsprincipen enligt artikel 3 i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. För att nå målet med en inkluderande kulturskola behöver därför målet även inkludera ett tydligt funktionshindersperspektiv.
  • MFD ser positivt på nationella mål för kulturskolan. Det ökar möjligheten till samverkan och likvärdighet mellan kommunernas kulturskoleverksamheter. MFD anser dock att flera av målen behöver stärkas genom ett tydligt funktionshindersperspektiv.
  • MFD tillstyrker förslaget att inrätta ett nationellt kulturskolecentrum. MFD är särskilt positiv till digitaliseringens möjligheter ur ett funktionshinders­perspektiv. Det föreslagna kulturskolecentrumet ökar dessutom möjligheterna för kulturskoleverksamheter att ta del av Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) samlade kompetens vad gäller specialpedagogik och tillgänglig undervisning.
  • MFD anser att förslaget om ett statsbidrag till kulturskolan är positivt för en ökad inkludering. Detta avser särskilt prioritering av insatser för att öka möjligheten för barn och unga med funktionsnedsättning att delta. Denna prioritering bör utgöra en viktig grund för det föreslagna kulturskolecentrumet att kravställa på vid fördelning av statsbidraget.

Senast granskad: 2017-02-22