Föreskrifter om bidrag till allmänna samlingslokaler


Yttrande till: Boverket

Datum: 2017-03-08

Diarienummer: 2017/0041

Beslutande: Malin Ekman Aldén,  generaldirektör

Föredragande: Jonas Andersson, utredare

Myndigheten för delaktighet tillstyrker Boverkets förslag till föreskrifter om allmänna samlingslokaler (ALL1).

Tillgängliga och användbara samlingslokaler ökar möjligheten till delaktighet för alla oavsett ålder eller funktionsförmåga. De bidrar på så sätt till att uppfylla såväl de funktions­hinderspolitiska som de demokratiska målen och ligger i linje med Sveriges åtaganden enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Senast granskad: 2017-03-13