Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera (SOU 2016:94)


Yttrande till: Utbildningsdepartementet

Datum: 2017-05-10

Diarienummer: 2016/94

Beslutande: Malin Ekman Aldén, generaldirektör

Föredragande: Brita Törnell, utredare

Myndigheten för delaktighet tillstyrker förslagen i betänkandet om elevers frånvaro, men har kommentarer kring vissa enstaka förslag och frågeställningar.

Myndigheten för delaktighet delar utredarens beskrivning av de svårigheter som elever med funktionsnedsättning möter i skolan och som ibland leder till en problematisk frånvaro. MFD saknar dock genomgående ett funktions­hindersperspektiv i utredningens analys av hur förslagen påverkar situationen för elever med funktionsnedsättning som har eller riskerar att få en frånvaroproblematik.

MFD anser att kunskapen om en universellt utformad och tillgänglig skolmiljö för alla elever oavsett funktionsförmåga behöver stärkas för att tydliggöra hur långvarig frånvaro kan förebyggas.  

MFD anser att den statistik som samlas in ska kunna ställas i relation till de enskilda skolornas åtgärdsprogram såsom särskilt stöd för elever med funktionsnedsättning.

MFD ser med oro på att skolfrånvaron är högre i särskolan jämfört med andra skolformer och anser att det behövs mer kunskap inom området.

Senast granskad: 2017-05-10