Vårt uppdrag

Myndigheten för delaktighet har i uppdrag att verka för att funktionshinderspolitiken ska få genomslag i hela samhället.

Vårt uppdrag styrs av mål och strategier för funktionshinderspolitiken. Dessa bygger på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Vi arbetar gentemot och genom myndigheter, kommuner och landsting.

Myndigheten för delaktighet är en sammanslagning av före detta Handisam och delar av Hjälpmedelsinstitutet.

Senast granskad: 2017-01-10