Standardisering på Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för delaktighet deltar i nationell och internationell standardisering för att kunna följa, påverka, samla in och sprida kunskap.

Standardiseringsarbetet går ut på att samla olika intressenter för att komma överens om hur samordnade krav kan ställas för att utveckla och förbättra produkter, tjänster, system, miljöer och anläggningar, så att de kan användas av alla oavsett funktionsförmåga.

Vi har haft i uppdrag av regeringen att utarbeta en plan och strategi för hur arbetet med standardiseringen ska fortsätta att bedrivas till följd av organisationsförändringen på funktionshindersområdet. Se Handlingsplan för standardisering.

Senast granskad: 2014-11-04