Vägar till arbete - idéskrift


Publikationstyp: Informationsmaterial

Utgivningsår: 2013

Antal sidor: 20

Artikelnummer: 13340

Sammanfattning

Idéskrift för skolhuvudmän och gymnasieskolor om hur de kan agera för att underlätta övergången till arbetslivet för elever i behov av särskilt stöd.

I skriften betonas vikten av att skolor satsar på fortbildning kring funktionsnedsättningar och teknikstöd. Den berättar också hur man kan öka elevers delaktighet vid bedömningen av vilka stöd som behövs, och hur samarbete mellan olika professioner kan öka kvaliteten i stödinsatserna.

Skriften är framtagen för att presentera erfarenheter från Vägar till arbete som är ett treårigt projekt med målet att underlätta elevers väg ut i arbetslivet. Projektet genomförs i Kungälv och Linköping under åren 2011 till 2014.

Senast granskad: 2013-11-04