En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken - Skrivelse


Publikationstyp: PM och skrivelser

Utgivningsår: 2016

Antal sidor: 5

Sammanfattning

Myndigheten för delaktighets plan för utvecklingsarbete 2016-2017.

Den 21 juni 2016 redovisade Statskontoret sin analys av Myndigheten för delaktighet (2016:18) till regeringen. Statskontoret har gjort en genomlysning av myndighetens arbete och verksamhet och lämnar mot bakgrund av denna ett antal rekommendationer och förslag till åtgärder för att Myndigheten för delaktighet ska kunna bli en effektiv sektorsövergripande kunskapsmyndighet inom funktionshinderområdet.

Myndigheten för delaktighet instämmer i huvudsak i de slutsatser som Statskontoret drar i sin analys av myndigheten. De rekommendationer och förslag till åtgärder som Statskontoret lämnar går i linje med de utvecklingsbehov som vi själva ser. Vi välkomnar därför Statskontorets analys och ser den som ett viktigt underlag i vårt pågående och kommande utvecklingsarbete.

Statskontorets rapport tar förutom iakttagelser om faktorer som rör myndighetens interna arbete även upp sådana som rör myndighetens yttre förutsättningar. Kring dessa önskar vi föra en fortsatt dialog med regeringen.

Myndigheten för delaktighet redovisar i det följande en plan för att utveckla arbetet som en effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktions-hinderspolitiken. Målsättningen är att de åtgärder som

Senast granskad: 2016-09-08