Kommunuppföljning 2016 - PM


Publikationstyp: PM och skrivelser

Utgivningsår: 2016

Antal sidor: 28

Sammanfattning

Sammanställning av resultat på nationell nivå från 2016-års undersökning av kommuners arbete med tillgänglighet och delaktighet.

Denna PM ger en deskriptiv och aggregerad bild av hur kommunerna och kollektivtrafikmyndigheterna arbetar med delaktighet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Inledningsvis görs en sammanfattande beskrivning och därefter redovisas de områden som enkäterna behandlar (arbetsmarknad, fysisk tillgänglighet, idrott, kultur, utbildning och transport).

Det är i huvudsak resultaten från kommunuppföljningen 2016 som redovisas, men det görs även jämförelser med 2015 års kommunuppföljning.

Senast granskad: 2016-09-08