Rivkraft 13 – Deltagande och delaktighet i demokratin - PM


Publikationstyp: PM och skrivelser

Utgivningsår: 2016

Antal sidor: 47

Sammanfattning

Sammanställning av resultaten från Myndigheten för delaktighets panelundersökning Rivkraft våren 2016.

Enkäten Deltagande och delaktighet i demokratin genomfördes under våren 2016 och har fokus på delaktighet i politiska, fackliga och andra organisationer och föreningar. Det finns även frågor om förtroende för politiker och massmedia samt hur deltagarna själva upplever att de kan delta och påverka de samhällsfrågor som de tycker är viktiga.

Frågornas fokus är att lyfta fram om och vad som hindrar personer med funktions-nedsättning att vara så delaktiga som de önskar.

Oavsett om deltagarna är medlemmar i ett politiskt parti, i facket eller i en annan organisation, så finns hinder som begränsar för att kunna vara aktiv och delaktig. Främst upplever deltagarna att de har svårare att på samma villkor som andra vara med och påverka. Det som hindrar är främst brist på ork, energi och hälsoproblem.

Många deltagare upplever att det finns hinder i samhället, såsom tillgänglighet till och anpassningar av lokaler samt svårigheter att ta sig till aktiviteterna. Andra hinder som anges är avsaknad av hörselslinga, tolkar, strålning från el, dofter/kemikalier och att det inte finns rullstolsanpassning.

Många upplever att de inte blir tagna på allvar, att ingen lyssnar till vad de har att säga eller att de har svårigheter med att kommunicera och att göra sig förstådda. Det kan även vara svårt att hitta enkel information och att ta del av information.

Även attityder, fördomar om personer med funktionsnedsättning och bristande kunskap i samhället upplevs som hinder som gör det svårt att påverka viktiga samhällsfrågor.

  • För att jag är lätt utvecklingsstörd, dom pratar med mig som om jag är ett barn.
  • För dom har inte tid att invänta mitt svar samt att dom har svårigheter att förstå mina kommunikationssvårigheter.

Bland deltagarna i panelen är intresset för politik högt och majoriteten anser att det är viktigt att delta i samtal om politiska frågor. Oftast säger man vad man tycker när samtal kommer in på politiska frågor. Men det finns de som uppger att de inte deltar i samtal. Det beror bland annat på att de anser att politik är en privatsak eller att de inte tycker att det leder till någon förändring.

  • Beslutsfattare bryr sig inte men det är ändå viktigt att använda alla tillgängliga sätt att uttrycka sin åsikt.

Förtroendet för politiker är lågt bland de intervjuade. Något större förtroende har man för massmedier.

I stor sett är deltagarna nöjda med sina möjligheter att ta del av nyhetsrapporteringen. De som är missnöjda nämner att nyheter inte textas fullt ut, att det inte finns tillräckligt med syntolkning och att hemsidor är svåra att ta del av. Även misstro mot nyhetsrapporteringarna nämns.

Senast granskad: 2016-09-08