Rivkraft 15 – Boende, aktiviteter i närområdet samt information från kommunen


Publikationstyp: PM och skrivelser

Utgivningsår: 2017

Antal sidor: 11

Sammanfattning

Sammanställning av resultaten från Myndigheten för delaktighets panelundersökning Rivkraft 15, 2016. Om boende, aktiviteter och information från kommunen.

Under perioden 11 oktober till 6 november 2016 fick paneldeltagarna i Rivkraft svara på frågor om hur de upplever sitt boende, tillgängligheten till aktiviteter och service i sin närmiljö som till exempel affärer, idrottshall, vårdcentral och hur de upplever informationen från sin hemkommun. Totalt svarade 1 805 paneldeltagare på enkäten.

En stor majoritet av personerna som besvarat enkäten är nöjda med och trygga i sitt boende. Nästan sex av tio uppger dock att de i någon utsträckning hindras från att utföra aktiviteter i närheten av där de bor. För många av dem det berör har anpassning av bostaden fungerat bra, men flera upplever problem med att inte få alla de anpassningar de ansöker för eller att ansökan om anpassning är svår.

En tredjedel upplever att de aldrig hindras från att besöka restauranger, caféer, barer eller liknande på grund av brister i tillgängligheten. Totalt sett uppger 28 procent att de ofta eller alltid hindras.

Majoriteten av de som svarat på enkäten använder kommunens hemsida för att söka information eller ta kontakt. Tre av fyra tycker att det är lätt att del av den information som finns på hemsidorna. Att sidorna är väl strukturerade så att man som kommuninvånare kan hitta den information man söker är viktigt – de som är nöjda med informationen nämner det som en viktig anledning medan de missnöjda anger ostrukturerade hemsidor som ett skäl till att inte vara nöjd.

Senast granskad: 2017-04-24