Alternativ telefoni – Marknaden för alternativ telefoni


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2012

Antal sidor: 58

Artikelnummer: 12357-pdf

URN: NBN:se:hi-2012-12357-pdf

Sammanfattning

Sammanfattning av hur offentliga aktörer kan och bör samverka för att tillgodose behovet av alternativ telefoni för personer med talskada och döva personer.

Hjälpmedelsinstitutet och Post- och telestyrelsen har ett gemensamt regeringsuppdrag under 2011 och 2012 inom området alternativ telefoni. Som en del i uppdraget har

Hjälpmedelsinstitutet anlitat konsultbyrån A-focus för en utredning om hur ökad användning av konsumentteknik inom landstingens förskrivning av alternativ telefoni påverkar marknaden.

Denna rapport redovisar A-focus slutsatser och förslag på fortsatt arbete för myndigheter, brukarorganisationer och andra aktörer.

Målet med regeringsuppdraget är bland annat att verka för att personer med dövblindhet, talskada, språkstörning, grav hörselnedsättning och döva personer ska få ökad tillgång till och användning av konsumentteknik som alternativ telefoni. Som en del i uppdraget koordinerar Hjälpmedelsinstitutet försöksverksamheter i landstingen i Dalarna, Halland, Jönköping, Stockholm, Uppsala, Västerbotten och Örebro.

Försöksverksamheternas fokus är att tillsammans med användare, ”brukare”, utveckla arbetssätt och testa användning av teknik som finns tillgänglig på vanliga konsumentmarknaden och kan fungera som hjälpmedel.

PTS verkar för att uppnå målen i regeringsuppdraget bl.a. genom att ställa krav på högre interoperabilitet med konsumenttjänster i deras upphandlade tjänster texttelefoni.se och bildtelefoni.net, men även genom t.ex. särskilda teman på PTS innovationstävlingar, inriktade på de målgrupper som regeringsuppdraget riktar sig mot.

Senast granskad: 2013-10-02