Alternativ telefoni – underlätta för personer som har svårt med talet


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2013

Antal sidor: 39

Artikelnummer: 13316-pdf

URN: NBN:se:hi-2012-13316-pdf

Sammanfattning

Slutredovisning från Hjälpmedelsinstitutet av regeringsuppdraget Alternativ telefoni – underlätta för personer som har svårt med talet.

Hjälpmedelsinstitutet har från oktober 2011 till februari 2013 genomfört regeringsuppdraget ”Alternativ telefoni – underlätta för personer som har svårt med talet”. En satsning för att personer med tal-/språkstörning (målgruppen) ska erbjudas lösningar för fjärrkommunikation.

I tidigare regeringsuppdrag om alternativ telefoni har det visat sig att målgruppen inte i någon vidare utsträckning får del av det statsbidrag för alternativ telefoni som årligen utgår till samtliga landsting och regioner. 

Uppdraget har riktats in på att öka förskrivares kunskaper om statsbidraget och sprida de goda exempel på lösningar för alternativ telefoni som framkommit under försöksverksamheter i tidigare regeringsuppdrag kring alternativ telefoni.

Två huvudsakliga verktyg, en kartläggning och en film, har använts som grund för kunskapsspridningen. Kartläggningen ”Vägar till alternativ telefoni för personer med tal-/språkstörning” genomfördes för att identifiera varför personer med tal-/språkstörning så sällan erbjuds alternativ telefoni. Även åtgärdsförslag för olika aktörer i aktuella vårdkedjor presenteras. Filmen ”Nya sätt att ringa” visar ett antal goda exempel på alternativ-telefoni-lösningar för målgruppen.

Informationssatsningarna har genererat stort intresse och Hjälpmedelsinstitutet har fått tydliga signaler om att hjälpmedelscentraler och resurscentra märker ett påtagligt ökat behov av stöd kopplat till fjärr-kommunikation i samband med den nya teknik som smarta telefoner och surfplattor kan erbjuda. Personer vars kompetens inte kommer till sin rätt på grund av att de till exempel har ett otydligt tal, har svårt att förstå text eller behöver stöd av symboler för att kunna uttrycka sig, behöver hjälp med att identifiera behov och att tillgodose dem. Att synas på sociala medier kan idag vara lika viktigt som att nå en familjemedlem som bor ett stycke bort.

Alternativ telefoni handlar därför även om grundläggande rättigheter som att uppnå delaktighet och ökad självständighet för personer med tal-/språkstörning

De åtgärdsförslag som Hjälpmedelsinstitutet ger till regeringen innefattar rekommendationer om att fortsätta ge stimulansmedel och att säkra en fortsatt nationell samordning av kunskap kring alternativ telefoni. Regeringsuppdraget har tillsammans med det tidigare och parallella uppdraget ”Alternativ telefoni – från särlösning till lösning” dessutom lämnat förslag till ändringar i förordningen om statsbidrag för att bättre inkludera målgruppen med tal-/språkstörning.

Uppdraget riktar slutligen en särskild uppmaning till landsting och regioner att ta större ansvar för att alternativ telefoni ska nå fram till personer med tal-/språkstörning. Landstingen har hjälpmedelsansvaret och anslaget som är öronmärkt för alternativ telefoni ska inte begränsa vilka insatser som görs eller utesluta någon av målgrupperna. Förskrivare behöver tid och resurser för fortsatt kunskapsinhämtning över verksamhetsgränserna och landsting/ regioner behöver se över regelverk och samverkansformer för att bättre fånga upp personer som på grund av att de inte kan tala för sig går miste om de möjligheter som alternativ telefoni innebär.

Senast granskad: 2013-10-04