Anpassningar för oss i gymnasiesärskolan


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2013

Antal sidor: 48

Artikelnummer: 13338

ISBN 978-91-86633-40-0

URN: NBN:se:hi-2013-13338-pdf

Sammanfattning

Intervjuer med elever med utvecklingsstörning och deras lärare om behoven av anpassningar i undervisningssituationer. Rapport från projektet Vägar till arbete.

Den här intervjustudien är genomförd av Anita Hildén, speciallärare och fil mag i pedagogik, på uppdrag av Hjälpmedelsinstitutet inom projektet Vägar till arbete.

Vägar till arbete drivs med medel från Arvsfonden. Projektet är treårigt och har som mål att bidra till att stärka elever med olika svårigheter genom ökad teknikanvändning i skolan och under praktikperioder. Projektet ska ta reda på om ny teknik är bra stöd för unga som av olika anledningar har svårt att klara målen i skolan.

Elever som går något av de nationella programmen i gymnasiesärskolan har intervjuats om sin skolsituation utifrån deras behov av anpassningar i undervisningssituationerna.

De beskriver hur de upplever sin situation under gymnasietiden och inför praktiksituationen. Samtliga har fått frågor om hur de får hjälp med förberedelser inför lektioner, hur de får stöd under lektionerna, i skrivprocessen, vid provsituationer, vid läxarbete och inför praktikperioder.

Utifrån sina behov har de beskrivit hur de skulle kunna känna sig mer delaktiga genom att få tillgång till fler tekniska hjälpmedel. Det framgår att teknik och anpassningar för olika behov är nödvändiga men utan ett förhållningssätt hos lärare händer ingenting. I intervjuerna har samtliga nämnt lärare som gett dem ökad delaktighet samt förutsättningar att klara sina studier på ett optimalt sätt. För att belysa detta och för att ge goda exempel har några av dessa lärare intervjuats.

Senast granskad: 2013-10-22