Anpassningar för oss med ADHD


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2014

Antal sidor: 56

Artikelnummer: 14303

ISBN 978-91-86633-44-8

URN: NBN:se:hi-2014-14303-pdf

Sammanfattning

Intervjustudie med elever med ADHD och ADD och deras lärare. Rapport från projektet Vägar till arbete.

Studien visar att det är viktigt att ta hänsyn till att elever har olika behov när det gäller teknik och anpassningar. Relevant kunskap och förståelse hos läraren är nödvändig för ett adekvat bemötande av eleven.

Elever som går på gymnasiet har intervjuats om sin skolsituation utifrån deras behov av anpassningar i undervisningssituationerna. De beskriver hur de upplever sin situation under gymnasietiden och inför praktikperioder. Samtliga har fått frågor om hur de får hjälp med förberedelser inför lektioner, hur de får stöd under lektionerna, i skrivprocessen, vid provsituationer, vid läxarbete och planering av skolarbetet. Utifrån sina behov har de beskrivit hur de skulle kunna känna sig stärkta och mer delaktiga genom att få tillgång till fler tekniska hjälpmedel.

Elever med adhd måste få hela sin skolsituation anpassad för att ges möjlighet till delaktighet utifrån egna förutsättningar. Det handlar om situationer där eleverna ska ta ansvar för att passa tider, hitta rätt lokal och ta med sig rätt material. Det handlar också om att fungera i sociala situationer och samtidigt ta till sig en mängd information. För att belysa detta och för att ge goda exempel har några av dessa lärare intervjuats. I intervjuerna framgår hur lärare skapat bättre förutsättningar för eleverna att klara sina studier på ett optimalt sätt.

Intervjustudien är genomförd av Anita Hildén, speciallärare och fil mag i pedagogik, på uppdrag av Hjälpmedelsinstitutet inom projektet Vägar till arbete. Vägar till arbete drivs med medel från Arvsfonden. Projektet är treårigt och har som mål att bidra till att stärka alla elever med olika svårigheter genom ökad teknikanvändning i skolan och under praktikperioder. Projektet ska ta reda på om ny teknik är bra för unga som av olika anledningar har svårt att klara målen i gymnasiet.

Senast granskad: 2014-02-25