Anpassningar för oss med autismspektrumtillstånd


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2013

Antal sidor: 54

Artikelnummer: 13337

URN: NBN:se:hi-hi-2013-13337

Sammanfattning

Intervjuer med elever och skolpersonal om anpassningar i undervisningssituationer för elever med autismspektrumtillstånd. Rapport från projektet Vägar till arbete.

Den här intervjustudien är genomförd av Anita Hildén, speciallärare och fil.mag. i pedagogik, på uppdrag av Hjälpmedelsinstitutet inom projektet Vägar till arbete. Vägar till arbete drivs med medel från Arvsfonden. Projektet är treårigt och har som mål att bidra till att stärka elever med olika svårigheter genom ökad teknikanvändning i skolan och under praktik-perioder. Projektet ska ta reda på om ny teknik är bra stöd för unga som av olika anledningar har svårt att klara målen i skolan.

Elever som går på gymnasiet har intervjuats om skolsituationen utifrån deras behov av anpassningar i undervisningssituationerna. De beskriver hur de upplever sin situation under gymnasietiden och inför praktikperioder. Samtliga har fått frågor om hur de får hjälp med förberedelser inför lektioner, hur de får stöd under lektionerna, i skrivprocessen, vid provsituationer, vid läxarbete och inför praktikperioder. Utifrån sina behov har de beskrivit hur de skulle kunna känna sig stärkta och mer delaktiga genom att få tillgång till fler tekniska hjälpmedel.

Studien visar att teknik och individuella anpassningar för olika behov är nödvändiga. Läraren behöver ha kunskap och förståelse för att kunna bemöta eleven på rätt sätt. För elever med autismspektrumtillstånd måste dessutom hela skolsituationen med bullriga lokaler, sociala situationer och en mängd information anpassas så att eleven ges möjlighet till delaktighet utifrån egna förutsättningar. I intervjuerna berättar lärare hur de skapat förutsättningar för att eleverna ska klara studierna på ett optimalt sätt.

Senast granskad: 2013-10-10