Anpassningar för oss med rörelsehinder


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2014

Antal sidor: 48

Artikelnummer: 14304

ISBN 978-91-86633-45-5

URN: NBN:se:hi-2014-14304-pdf

Sammanfattning

Intervjustudie med elever med rörelsehinder och deras lärare om skolsituation och behov av anpassningar i undervisningen. Från projektet Vägar till arbete.

Studien visar att det är viktigt att ta hänsyn till att elever har olika behov när det gäller teknik och anpassningar. Relevant kunskap och förståelse hos läraren är nödvändig för ett adekvat bemötande av eleven.

Elever som går i gymnasiet har intervjuats om sin skolsituation utifrån deras behov av anpassningar i undervisningssituationerna. De beskriver hur de upplever sin situation under gymnasietiden. Samtliga har fått frågor om hur de får hjälp med förberedelser inför lektioner, hur de får stöd under lektionerna, i skrivprocessen, i matematik, i engelska, vid läxarbete, och provsituationer. Utifrån sina behov har de beskrivit hur de använder alternativa läromedel och hur de skulle kunna känna sig mer delaktiga genom att få tillgång till fler tekniska hjälpmedel.

Teknik och individuella anpassningar för olika behov är nödvändiga, men utan ett förhållningssätt hos lärare händer ingenting. I intervjuerna framgår hur lärare arbetat med att främja delaktighet och ge förutsättningar för eleverna att klara sina studier på ett optimalt sätt. För att belysa detta och för att ge goda exempel har några av dessa lärare intervjuats.

Studien är genomförd av Anita Hildén, speciallärare och fil. mag. i pedagogik, på uppdrag av Hjälpmedelsinstitutet inom projektet Vägar till arbete. Vägar till arbete drivs med medel från Arvsfonden. Projektet är treårigt och har som mål att bidra till att stärka alla elever med olika svårigheter genom ökad teknikanvändning i skolan och under praktikperioder. Projektet ska ta reda på om ny teknik är bra för unga som av olika anledningar har svårt att klara målen i gymnasiet.

Senast granskad: 2014-04-09