Anpassningar för oss med synnedsättning


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2013

Antal sidor: 50

Artikelnummer: 13339

ISBN 978-91-86633-41-7

Sammanfattning

Intervjuer med elever, lärare och personal om skolsituationen och behoven av anpassningar i undervisningssituationer. Rapport från projektet Vägar till arbete.

Den här intervjustudien är genomförd av Anita Hildén, speciallärare och fil mag i pedagogik, på uppdrag av Hjälpmedelsinstitutet. Den togs fram inom ramen för projektet Vägar till arbete som drivs av Hjälpmedelsinstitutet med medel från Arvsfonden.

Elever som går i gymnasiet har intervjuats om sin skolsituation utifrån deras behov av anpassningar i undervisningssituationerna. Eleverna tillfrågades om vilken hjälp de fick med förberedelser inför lektioner och vilket stöd de erbjöds under lektionerna; i skrivprocessen samt vid provsituationer och läxarbete. Utifrån sina behov fick de beskriva om och hur de skulle känna sig mer delaktiga om de fick tillgång till fler tekniska hjälpmedel. Det här är en rapport som beskriver hur elever med funktionsnedsättning upplever sin skolsituation.

Samtliga undersökningar visar att teknik och anpassningar för olika behov är nödvändiga men utan ett förhållningssätt hos lärare händer ingenting. I intervjuerna nämner elever lärare som gett dem ökad delaktighet samt förutsättningar att klara sina studier på ett optimalt sätt. För att belysa detta och för att ge goda exempel har några av dessa lärare intervjuats.

Senast granskad: 2013-10-14