Arbetsterapeut i skolan


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2014

Antal sidor: 19

Artikelnummer: 4311-pdf

URN: NBN:se:hi-2014-14311-pdf

Sammanfattning

Intervjustudie om arbetsterapeutens roll i skolan inom projektet Vägar till arbete.

Projektet Vägar till arbete drevs av Hjälpmedelsinstitutet under åren 2011 till 2014 med stöd från Arvsfonden. Från 1 maj 2014 upphörde Hjälpmedelsinstitutet och delar av verksamheten flyttades över till Myndigheten för delaktighet. Den här rapporten ingår som bilaga till rapporten Vägar till arbete – slutrapport.

I projektet Vägar till arbete ingick två försöksverksamheter, en i Linköpings kommun på Anders Ljungstedts Gymnasium och en i Kungälvs kommun på Mimers Hus Gymnasium.

En del av syftet var att undersöka om teknikstöd kan underlätta studiesituationen och förbättra motivationen för elever med kognitiva svårigheter. Projektet anställde arbetsterapeuter för att föra in nya perspektiv på elevernas behov, men också för att komplettera elevhälsans och specialpedagogernas/speciallärarnas kompetens.

Studien som presenteras i den här rapporten bygger på intervjuer med projektmedarbetare som deltog i Vägar till arbete och som använt verktyget BAS (Bedömning av anpassningar i skolmiljön) i sitt arbete för att tillsammans med eleven kartlägga behoven av teknikstöd. Totalt kartlades 215 elevers behov av stöd.

Projektet visade att teknikstöd och andra stöd kan underlätta lärmiljön för många elever. Men det räcker inte att ge eleverna varsin dator eller läsplatta och sedan tro att det ska fungera. Varje elev är unik och tekniken behöver anpassas efter individen. Lärarna kan inte ta det fulla ansvaret, fler professioner behöver samarbeta inom och utanför skolan. Här kan arbetsterapeuten med sin kompetens utgöra ett värdefullt komplement.

Senast granskad: 2014-09-03