Årsredovisning 2014


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2015

Antal sidor: 74

Artikelnummer: A 2015-4

Sammanfattning

Årsredovisningen ger en bild av verksamhetens resultat, kostnader, intäkter samt ekonomiska ställning.

Myndigheten för delaktighet är en sammanslagning av den tidigare myndigheten Handisam och delar av den tidigare föreningen Hjälpmedelsinstitutet. Fram till 1 maj 2014 bedrevs den verksamhet som årsredovisningen omfattar i Handisams regi och från och med den 1 maj i Myndigheten för delaktighets regi. Arbetet har utgått ifrån regeringens mål och strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken samt från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Myndigheten för delaktighet är en expertmyndighet som följer och stödjer utvecklingen inom funktionshindersområdet. Under 2014 har myndigheten arbetat fram goda strukturella förutsättningar för att på ett effektivt och kunskapsbaserat sätt kunna bidra till ett samhälle där alla, oavsett funktionsförmåga, kan vara delaktiga i samhället.

Senast granskad: 2015-06-02