Bo bra på äldre dar


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2012

Antal sidor: 54

Artikelnummer: 12379-pdf

URN: NBN:se:hi-2012-12379-pdf

Sammanfattning

Slutredovisning från Hjälpmedelsinstitutet av regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar.

Den 27 månader långa resan med regeringsprogrammet Bo bra på äldre dar har resulterat i 76 projekt i 58 kommuner. Fyra nätverk har bildats med 50 deltagande kommuner. Programmet har dock haft kontakt med många fler kommuner.

Tre arkitekttävlingar och en kombinerad entreprenör- och arkitekttävling har fått stöd, liksom en idétävling för studenter. Sju riktade uppdrag har också genomförts.

De tre olika utlysningarna finns beskrivna i var sitt kapitel i denna rapport, liksom arkitekttävlingarna och de riktade uppdragen. En beskrivning och analys av resultaten finns i ett särskilt kapitel.

Bo bra på äldre dar har haft ett omfattande samråd med Arbetsmiljöverket, Boverket och Socialstyrelsen liksom med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), med pensionärsorganisationerna, funktionshinderrörelsen och anhörigorganisationer.

Ett omfattande informationsarbete har varit en given del av arbetet. Utställningen ”1/5 del av ditt liv – bo bra på äldre dar” har tagits fram tillsammans med Arkitekturmuseet och invigdes av Barbro Westerholm den 16 november. Från mars 2013 är det tänkt att utställningen ska turnera i Sverige.

En framtidskonferens, baserad på arbetet inom Bo bra på äldre dar, genomfördes den 22 – 23 november 2012 i Stockholm med cirka 220 deltagare från hela landet. Konferensen var uppbyggd kring olika workshops där deltagarna, efter inspiration från olika talare, fick möjlighet att diskutera och konkretisera frågeställningar kring bostäder och boendemiljöer för äldre. Konferensdeltagarna fick också i uppgift att fundera över vad de personligen kan göra när det gäller bostäder och boendemiljöer för äldre och vad den organisation de representerar t.ex. den kommun de är verksamma i kan göra. I den avslutande paneldebatten fick företrädare för regeringen, riksdagen, SKL, bygg- och fastighetsbranschen och pensionärsrörelsen med sig stafettpinnar. Dessa finns beskrivna i kapitlet Projektresultat i sammanfattning.

Under 2012 har minst ett 60-tal presentationer gjorts i Sverige och vid internationella konferenser och seminarier av personal från Hjälpmedelsinstitutet eller personer från projekten.

Många artiklar har skrivits om bostäder och boendemiljö för äldre och Bo bra på äldre dar har säkert bidragit till den ökande medieuppmärksamheten. Nyhetsbrev har tillsammans med ett antal trycksaker och projekt finansierade av regeringsprogrammet spridit goda exempel, inspiration och kunskap.

Många frågar sig vad som händer när Bo bra på äldre dar upphör.
Många processer, som har startats i kommuner som fått stöd av Bo bra på äldre dar, kommer att fortsätta. Vad som händer bland de kommuner som inte deltagit i eller nåtts av regeringsprogrammet är oklart. Här behövs stöd och insatser från nationella organ som regeringen och SKL.

Nätverksarbetet har varit mycket uppskattat, vilket framgår av den utvärdering som gjorts bland deltagande kommuner. Vad som händer efter Bo bra på äldre dar är oklart. Visst nätverksarbete, bland kommuner som deltagit i regeringsprogrammet, kommer säkert att fortsätta. Om kapacitet finns att utvidga samarbetet till kommuner som inte deltagit i Bo bra på äldre dar är osäkert.

Kvarboendeprincipen bygger på att äldre ska bo kvar i sina vanliga bostäder och inte flytta till särskilt boende. Detta förutsätter bra, tillgängliga och användbara bostäder för äldre. Här finns mycket att göra. Välfärdsteknologi kan spela en viktig roll, men får en begränsad betydelse för äldre som bor i olämpliga bostäder. Hemtjänst- och hemsjukvårdspersonal kan göra ett bättre arbete och spara pengar, framförallt åt kommunerna, med hjälp av välfärdsteknologi, med bibehållen eller högre livskvalitet för äldre.

För att satsningen på välfärdsteknologi i bostäder och boendemiljöer ska lyckas, krävs fortsatt engagemang från framförallt regering, riksdag och SKL.

Detta är något av vad Hjälpmedelsinstitutet planerar att göra:

  • En bok ”Bo bra på äldre dar” kommer att ges ut i februari 2013.
  • Den 11 december genomförs ett nordiskt seminarium om bostäder och boendemiljöer i de nordiska länderna. Seminariet genomförs av Hjälpmedelsinstitutet och Nordens välfärdscenter tillsammans med NBO, (Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer), Boverket, Arkitekturmuseet och RI Norden.
  • Hjälpmedelsinstitutet har gjort ett s.k. Commitment för att delta i europeiska aktiviteter inom ramen för EUs program European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing.
  • Dessutom kommer ett 15-tal projekt att resultera i skrifter i vetenskapliga serier eller böcker, som ges ut av projektägarna själva.

Senast granskad: 2013-10-02