En jämställdhetsanalys av levnadsvillkor och delaktighetsmöjligheter


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2016

Antal sidor: 145

Artikelnummer: 2016:2

ISBN 978-91-87883-13-2 (pdf)

Sammanfattning

Redovisning till regeringen av en jämställdhetsanalys som rör levnadsvillkor och möjlighet till delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Analysen visar att personer med funktionsnedsättning som grupp generellt sett har sämre levnadsvillkor och sämre möjligheter att delta i samhällslivet än övriga befolkningen. Oavsett funktionsförmåga är flickor/kvinnors levnadsvillkor och möjligheter till delaktighet sämre än pojkars/mäns inom undersökta områden, med vissa undantag. Det finns också tydliga skillnader mellan flickor/kvinnor och pojkar/män med funktionsnedsättning när det gäller tillgång till stöd.

Förklaringarna till ojämlikheten och ojämställdheten hittas framför allt i hur våra samhällssystem är uppbyggda, hur den fysiska och kognitiva miljön är utformad och i mötet med andra människor. Det handlar också om att genussystemet reproduceras inom de olika undersökta områdena: utbildning, arbete/försörjning, politiskt inflytande och hälsa.

Senast granskad: 2016-02-16