Förflyttnings- och kognitionshjälpmedel


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2014

Antal sidor: 38

Artikelnummer: 14306-pdf

URN: NBN:se:hi-2014-14306-pdf

Sammanfattning

Metodbeskrivning av statistikundersökning som rör hjälpmedelscentralernas verksamhet 2012.

Den här undersökningen belyser förskrivning av vissa hjälpmedel och rullstolsanvändare inom hjälpmedelscentralernas verksamhet. Undersökningen genomfördes under januari 2013 via webbaserade enkäter i Alstras Surveygenerator.

Samtliga hjälpmedelschefer/respondenter kontaktades per telefon och diskussioner fördes med utvecklingsgruppen i Nysam om vilka uppgifter som var möjliga att samla in och hur insamlingen borde förberedas och genomföras.Arbetet utgicvk till stor del från resultaten av Nysamgruppens utvecklingsarbete.

Inför insamlingen av uppgifterna togs en ”lathund” fram för att underlätta för respondenterna vid uppgiftshämtandet från verksamhetsstödet Sesam via datalagret Insight2. Majoriteten av uppgiftslämnarna i undersökningen använde Sesam.

Ungefär 150 000 personer i Sverige är rullstolsanvändare. Av dessa är cirka 60 procent kvinnor och 40 procent män.

När det gäller motordrivna rullstolar är det en högre andel män i nästan alla åldersgrupper. Med speciellt stor diskrepans bland de allra äldsta.

De största regionala skillnaderna återfinns inom kognitionsområdet för planeringshjälpmedel som kalendrar och almanackor, och hjälpmedel för sinnesstimulering som tyngdtäcken.

Inom förflyttningsområdet är skillnaderna inte riktigt lika stora.Antal förskrivna gånghjälpmedel som hanteras med båda armarna är cirka150 000 -160 000.

För almanackor, kalendrar och planeringssystem/planeringshjälpmedel cirka 10 000 förskrivningar samt för hjälpmedel för sinnesstimulering/ tyngdtäcke cirka 9 000 förskrivningar.

Senast granskad: 2014-02-24