Hjälpmedel i fokus – effekter av en treårig satsning


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2012

Antal sidor: 55

Artikelnummer: 13342-pdf

URN: NBN:se:hi-2012-12342-pdf

Sammanfattning

Slutredovisning från Hjälpmedelsinstitutet av regeringsuppdraget Hjälpmedel i fokus för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Regeringen har med sitt uppdrag till Hjälpmedelsinstitutet prioriterat ett eftersatt område. Vi är stolta över att ha fått arbeta med att sprida kunskap och utveckla hjälpmedel till personer med psykisk funktionsnedsättning.En orsak till den bristande tillgången och användningen av hjälpmedel för personer med psykisk funktionsnedsättning går att finna i okunskapen att hjälpmedel faktiskt hjälper också personer med psykisk funktionsnedsättning och att det numera finns bra hjälpmedel att tillgå. Detta har varit vårt fokus i arbetet.

Vi har inriktat oss på att höja kunskapen och medvetenheten bland beslutsfattare, professionen och användarna samt anhöriga och närstående.Vi har informerat, utbildat, föreläst och ordnat seminarier samt stimulerat utvecklingen av nya metoder, produkter och tjänster. Projektets utvärderare menar är att insatserna inom ramen för uppdraget har varit samhällsekonomiskt lönsamma.

Vår bedömning är att fler personer nu använder hjälpmedel, jämfört med situationen för tre år sedan. Vi bedömer också att ökningen kommer att fortsätta framöver. Det beror på att effekterna av insatserna dröjer sig kvar och det tar tid att få genomslag i olika led och till sist hos hjälpmedelsanvändarna.Målgruppens eftersläpning när det gäller hjälpmedelsanvändningär ett hinder för ett mer självständigt liv. Eftersläpningen medför också merkostnader för kommuner, landsting och stat.De stora skillnaderna mellan olika delar av landet när det gäller tillgången till hjälpmedel kan knappast anses rimliga. Skillnader som dessutom drabbar en redan utsatt grupp. Det kan vara dags att resa frågan om de förhållanden som följer av de regionala skillnaderna är i överensstämmelse med de nationellamålen för hälso- och sjukvården.

Den bristfälliga statistiken inom hjälpmedelsområdet gör det svårt att skaffa sig en bild av hur många som använder hjälpmedel och vilka hjälpmedel som används.Uppdraget har med all önskvärd tydlighet visat nyttan med att ta modern konsumentteknologi i anspråk. Vi har t.ex. mött ett starkt gensvar på vårt arbete med mobilen som kognitivt stöd, inte minst smarta telefoner och bra applikationer har blivit uppskattade. 

En konsekvens av utvecklingen kan bli att hjälpmedelssortimentet oftare behöver ses över och former konstrueras för snabbare utbyten av hjälpmedlen som kan förskrivas i kombination med öppenhet för individens uttalade behov.Minst lika viktigt som att komma till rätta med olika brister som hindrar att behoven tillgodoses är att andra samhällsaktörer tar behovet av hjälpmedel på allvar och vill främja tillgängligheten till hjälpmedel.

Arbetsförmedlingens arbete att med hjälpmedel förbättra de arbetssökandes arbetsförmåga, har inneburit att förskrivningen av kognitiva hjälpmedel ökat med över 80 procent. Fler måste i likhet med Arbetsförmedlingen ta sin del av ansvaret för de medborgare som har psykisk funktionsnedsättning och kognitiva svårigheter.

Kriminalvårdens hjälpmedelsförsök på Norrtäljeanstalten är ett annat exempel på aktivt agerande som visat sig stödja internernas försök att skapa struktur och bättre samvaro på anstalten.

För egen del har Hjälpmedelsinstitutet byggt upp en betydande kunskapsbas om kognition och hjälpmedel. Informations- och utbildningsmaterialet finns nu samlat på Hjälpmedelsinstitutets Kognitionsportal.

De resultat som uppdraget lett till ska tas om hand, vårdas och vidareutvecklas. Det finns behov av fortsatta informations- och utbildningsinsatser. Användarna måste få sina behov tillgodosedda, men det är inte tillräckligt. De som kan påverka förskrivningen måste förses med kunskap. Till dessa hör politiker och andra beslutsfattare. Yrkesgrupperna behöver kontinuerligt målgruppsanpassad information. Kunskapsbehovet hos biståndshandläggare bör särskilt uppmärksammas.

Senast granskad: 2013-10-02