Hjärnkoll 2015


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2015

Antal sidor: 19

Artikelnummer: A 2015:11

Sammanfattning

Delrapport som beskriver de lösningar som utvecklats för att möjliggöra en permanent och långsiktig verksamhet för avslutade projektet Hjärnkoll.

Kampanjen Hjärnkoll har sedan 2009 verkat för att öka allmänhetens kunskap och minska negativa attityder till människor med psykisk sjukdom och funktionsnedsättning. Arbetet bedrivs av Myndigheten för delaktighet i nära samarbete med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH). Motorn i arbetet är ett stort nätverk av privatpersoner, så kallade ambassadörer. De leder utbildningar, startar diskussioner, arrangerar etikcaféer och mycket annat – på skolor, arbetsplatser, myndigheter och ute i samhället. De syns och hörs också ofta i media.

Från 1 januari till den 30 juni 2015 har Myndigheten för delaktighet till uppdrag att arbeta med att möjliggöra en permanent och långsiktig verksamhet utanför myndigheten på nationell och regional nivå med utgångspunkt av erfarenheterna från projektet Hjärnkoll (2009-2014).

Regeringens nationella samordnare för statens insatser för psykisk ohälsa har under 2014 aviserat att man planerar att stödja ett fortsatt långsiktigt arbete genom att upprätta en nationell finansiering till stöd för ideella organisationer att kunna ta ett fortsatt långsiktigt ansvar för det fortsatta arbetet med Hjärnkoll. På nationell nivå har riksförbundet Hjärnkoll bildats av medlemsorganisationerna inom NSPH. Regionalt sker en liknande utveckling i vilken patient-, brukar- och anhörigorganisationer i samarbete med regionförbund, kommuner och landsting arbetar för att skapa en regional plattform för det fortsatta arbetet med Hjärnkolls uppdrag.

Myndigheten för delaktighet bedömer att det behövs ett så tidigt besked som möjligt om fortsatt finansiering efter den 30 juni 2015 för att verksamheterna ska kunna planera för fortsatta former och volym. Det finns en överhängande risk att ett sent besked skapar hinder för möjligheten att fortsätta arbetet. Risken är att ambassadörer, föreningsaktiva, länsansvariga och nyckelpersoner i verksamheterna hinner avsluta sitt engagemang i Hjärnkoll.

Senast granskad: 2015-03-24