Hjärnkoll – psykiska olikheter lika rättigheter


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2014

Antal sidor: 98

Artikelnummer: 2014:11

Sammanfattning

Redovisning av effekter och resultat från regeringsuppdraget Hjärnkoll 2009-2014.

I slutet av februari 2009 fick dåvarande Handisam i uppdrag att genomföra ett program för att öka allmänhetens kunskaper och minska negativa attityder till personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. Uppdraget, som blev kampanjen Hjärnkoll och som förlängdes i januari 2012, sker i nära samarbete med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) och pågår till den 31 december 2014.

Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI) ansvarar, på uppdrag av Hjärnkoll, för utvärderingen av kampanjens effekter av allmänhetens kunskaper, attityder och beteenden till människor med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning.

Effekter av Hjärnkolls arbete

Resultaten från årliga undersökningar 2009 till 2013 visar att attityder och beteenden har förändrats markant i de ursprungliga kampanjlänen. Förändringarna var i absoluta tal mellan 5–10 procent i positiv riktning. Uttryckt som relativa förändringar ligger de i spannet 17–33 procent, vilket generellt sett innebär att var tredje till femte person med negativ attityd 2009 inte längre har det vid undersökningen 2013. De positiva förändringarna i attityder handlar om minskad social distans, ökad tolerans, synen på farlighet och en mer positiv syn på delaktighet i samhället för personer med psykisk sjukdom.

Det finns också positiva förändringar i sex av de nio områden där man skattat förväntade beteenden. De flesta av dessa positiva förändringar handlar om social distans, där man 2013 till exempel var mer positiv till att vara granne med, umgås med eller arbeta tillsammans med personer med psykisk sjukdom. Förändringarna i absoluta tal var 3–6 procent och de relativa förändringarna 18–25 procent. Däremot har kunskaperna om personer med psykisk sjukdom förändrats marginellt.

Allmänhetens attityder utanför de tre ursprungliga kampanjlänen har också förändrats i positiv riktning mellan 2009 och 2013. För 9 av de 21 studerade attityderna finns det signifikanta positiva förändringar. Förändringarna ligger i storleksordningen 3–7 procent i positiv riktning. Det finns endast enstaka positiva förändringar för beteende och kunskaper.

Förändringarna i attityder och beteenden skedde successivt under kampanj-perioden, vilket visar på betydelsen av ett mer långsiktigt arbete när det gäller stigmatisering och diskriminering.

En väsentlig del av effekterna av kampanjen handlar om ifall brukarnas upplevelser av diskriminering har förändrats under kampanjperioden. Hjärnkoll genomförde flera sådana undersökningar, bland annat i kampanjlänet Västerbotten 2011 med uppföljning 2013. Resultaten visar framför allt positiv utveckling under perioden.

Hjärnkoll har utvecklat och, i samarbete med olika utbildningsorganisationer, genomfört ett stort antal insatser med syfte att förbättra attityder, kunskaper och beteenden. Utvärderingar visar att utbildningar med ambassadörer bidrar till att öka kunskaper och minska negativa attityder och beteenden. En uppföljning av en utbildningsinsats för polisstudenter visade att de positiva förändringar som var tydliga direkt efter utbildningsinsatsen i stort var bestående vid uppföljningen sex månader senare. Resultaten ligger i linje med andra studier och visar att personlig kontakt kombinerat med utbildning är en viktig strategi för att öka kunskap och minska negativa attityder och beteenden.

Fokusgrupper med ambassadörerna visar att arbetet med Hjärnkoll fyllt ett viktigt behov av möten och samtal med likasinnade och att det för många bidragit till ökad självkänsla och återhämtning, liksom en plattform för ambassadörerna att nå ut med sina erfarenheter och kanalisera sitt samhällsengagemang. Sedan 1 januari 2012 har 91 av Hjärnkolls ambassadörer kommit ut i arbete, studier och praktik.

Strukturer för ett fortsatt arbete

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) som medverkat i arbetet med Hjärnkoll sedan 2009 är positiva till att fortsatt driva nätverket med Hjärnkolls ambassadörer efter det att regeringsuppdraget avslutats. Nödvändiga strukturer, nationellt och regionalt, finns på plats för ett fortsatt långsiktigt förändringsarbete, men strukturerna behöver en långsiktig finansiering.

Senast granskad: 2014-10-06