Hjärnkoll våren 2015


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2015

Antal sidor: 76

Artikelnummer: 2015:13

ISBN 978-91-87883-08-8

Sammanfattning

Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning av regeringsuppdraget Hjärnkoll.

Hjärnkoll har sedan 2009 verkat för att öka allmänhetens kunskap om psykisk ohälsa och minska negativa attityder till människor som lever med psykisk ohälsa. Utvärderingar visar att allmänhetens attityder har förändrats markant i positiv riktning sedan 2009.

Uppdraget och denna redovisning

I december 2014 fick Myndigheten för delaktighet i uppdrag av regeringen att i nära samarbete med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) fortsätta att driva programmet för att få till stånd en permanent och långsiktig verksamhet utanför myndigheten på nationell och regional nivå. I uppdraget ingick att stödja patient-, brukar- och anhörigorganisationernas insatser på området i syfte att de ska ta ett långsiktigt ansvar för verksamheten. Uppdraget delredovisades i mars 2015 och detta är slutredovisningen av det uppdraget. Därefter har myndighetens uppdrag förlängts till att gälla hela 2015, vilket ska redovisas till regeringen i februari 2016. Det innebär att denna redovisning är en av flera redovisningar under en relativt kort tidsrymd.

Det som tillkommer i denna redovisning jämfört med delredovisningen i mars 2015 är framför allt:

  1. Resultat om effekter av Hjärnkolls verksamhet som inkluderar mätningar från 2014.
  2. En uppdaterad bedömning av läget och framtidsutsikterna för Hjärnkoll på nationell nivå.
  3. En uppdaterad bedömning av läget och framtidsutsikterna för Hjärnkoll i de elva länen där det finns en regional samordning.
  4. En bedömning av framtida utvärderingsbehov.

Fortsatt positiva effekter

De senaste utvärderingsresultaten som även inkluderar 2014 bekräftar den tidigare redovisade positiva utvecklingen. Allmänhetens attityder fortsätter att bli mindre negativt inställda till människor med psykisk ohälsa, såväl i de ursprungliga kampanjlänen som i de nya kampanjlänen och i riket som helhet. Dessutom förstärker en mätning i ett av kampanj­länen bilden av att brukare i minskande utsträckning upplever diskriminering.

Förstärkt utveckling av den nationella och de regionala organisationerna och deras verksamhet – men ännu inte säkerställd framtid

På nationell nivå har riksförbundet Hjärnkoll bildats av medlemsorganisationerna inom NSPH. Den 24 mars genomförde riksförbundet Hjärnkoll sitt första årsmöte då ordförande och övriga styrelse-medlemmar valdes på ett respektive två år. Riksförbundet har också upprättat ett nationellt kansli där fem personer arbetar.

På regional nivå sker en liknande utveckling i elva 1än. I ytterligare några län finns intresse av att ansluta sig till Hjärnkolls arbete. Under första halvåret 2015 har länsansvariga i Hjärnkoll arbetat för att med stöd av riksförbundet Hjärnkoll och samverkande organisationer i länet bygga upp en regional plattform för det fortsatta arbetet. I tio av länen har ideella organisationer bildats i nära samarbete med regionala patient-, brukar-, och anhörigorganisationer inom området psykisk ohälsa. I det elfte länet planerar länsansvarig i Hjärnkoll för en sådan process under hösten. Regionförbund, kommuner, landsting och andra organisationer ingår också som en del i den struktur som skapas i länen.

Riksförbundet Hjärnkoll och länsansvariga i Hjärnkoll bedömer förut­sättningarna för fortsatt arbete som goda men pekar på nödvändigheten av besked om en fortsatt finansiering till stöd för Hjärnkolls arbete för att verksamheterna ska kunna planera för fortsatta former och volym.

Myndigheten för delaktighet bedömer också att den struktur som har skapats, både nationellt och regionalt rymmer förutsättningar för ett fortsatt arbete med Hjärnkoll. Samtidigt är de föreningar som bildats nya och i flera fall bräckliga. Detta kommer även fortsättningsvis att ställa stora krav på riksförbundet Hjärnkoll och regionala samarbetspartners att ge ett fortsatt stöd  till de regionala Hjärnkollsorganisationer som har tagit på sig ansvaret för det fortsatta arbetet med Hjärnkoll. En förut­sättning för arbetet är att såväl riksförbundet Hjärnkoll och regionala Hjärnkollsorganisationer får tillgång till en tillräcklig finansiering för att klara sitt uppdrag. Verksamheterna är också beroende av besked om finansiering i god tid innan den 31 december 2015 för att undvika att ambassadörer, föreningsaktiva, länsansvariga och nyckelpersoner i verksamheterna hinner avsluta sitt engagemang.

Framtida mätningar av attityder samt utvärdering av Hjärnkoll

Myndigheten för delaktighet menar att erfarenheterna är goda av de hittills genomförda mätningarna av allmänhetens kunskaper, attityder och beteenden till människor som lever med psykisk ohälsa – och av de utvärderingar av Hjärnkoll som gjorts med dessa data. Inför framtiden är dock bedömningen att myndighetens eventuella mätningar av attityder till människor med funktionsnedsättning inte bör begränsas till området psykisk ohälsa. För att komma fram till avgöranden och lösningar krävs det dock ett omfattande utvecklingsarbete. Om mätningar ska göras behöver utvecklingsarbetet utgå från resultaten av den översyn av uppföljningssystemet som myndigheten kommer att genomföra.

Mot bland annat den bakgrunden förordar därför myndigheten att den inte får ansvar för mätningar med specifik inriktning på allmänhetens kunskaper, attityder och beteenden till människor som lever med psykisk ohälsa i nära relation till utvärderingar av Hjärnkoll. Det betyder emellertid inte att myndigheten ser sådana utvärderingar som mindre angelägna. Tvärtom utgår myndigheten från att det skulle vara positivt med fortsatta utvärderingar av Hjärnkoll. Myndigheten kan exempelvis mycket väl se ett scenario där CEPI även fortsättningsvis anlitas (dock inte av Myndigheten för delaktighet) för att genomföra mätningar och att utvärdera effekterna av Hjärnkoll med hittills använda metoder och instrument.

Senast granskad: 2015-07-06