Hjärnkoll vintern 2015


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2016

Antal sidor: 26

Artikelnummer: 2016:4

ISBN 978-91-87883-14-9 (pdf)

Sammanfattning

Beskrivning av läget och en bedömning av förutsättningarna för fortsatt arbete efter det att regeringsuppdraget Hjärnkoll har avslutats.

I april 2015 fick Myndigheten för delaktighet i uppdrag av regeringen att i nära samarbete med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) fortsätta att driva programmet Hjärnkoll för att öka kunskapen och förändra attityder till personer med psykisk ohälsa. Uppdraget avsåg perioden 1 juli till 31 december 2015 och myndighetens uppdrag var att stödja patient-, brukar- och anhörigorganisationerna att kunna ta ett långsiktigt ansvar för verksamheten.

Myndigheten för delaktighet genomförde ett likande uppdrag som avsåg första halvåret 2015 och som myndigheten redovisade till Socialdepartementet den 30 juni 2015 (Myndigheten för delaktighet serie A 2015:13).

Det som tillkommer i denna redovisning är framförallt:

  • En uppdaterad bedömning av läget och framtidsutsikterna för Hjärnkoll på nationell nivå.
  • En uppdaterad bedömning av läget och framtidsutsikterna för Hjärnkoll i de elva länen där det finns en regional samordning.

Ekonomisk osäkerhet hotar verksamheters fortlevnad

På nationell nivå har riksförbundet Hjärnkoll fortsatt att utveckla förbundets verksamhet. Riksförbundet leds av en styrelse samt ett arbetsutskott. Verksamhetens huvudsakliga uppdrag är att samordna, utveckla och kvalitetssäkra Hjärnkolls regionala och lokala verksamhet. Detta för att säkerställa att arbetet bedrivs i enlighet med Hjärnkolls vision, verksamhetsidé och förbundets stadgar.

Riksförbundet saknar ännu beslut om hur verksamheten ska finansieras från och med 1 januari 2016. Det besked man väntat på har alltjämt inte kommit. Styrelsen följer därför den ekonomiska utvecklingen noga och har hög beredskap för att vidta nödvändiga åtgärder om medelstilldelningen dröjer. Givet att det är möjligt att få fram ett beslut om fortsatt finansiering gör riksförbundet Hjärnkoll bedömningen att det finns goda möjligheter för organisationen att bedriva ett samordnat, kvalitetssäkrat och attitydförändrande arbete med Hjärnkoll.

På regional nivå har samtliga län startat eller identifierat ideella organisationer som i samarbete med regionala aktörer planerar att driva det fortsatta arbetet med Hjärnkoll vidare. Dessa ideella organisationer saknar, i likhet med Riksförbundet Hjärnkoll, eget kapital. Till följd av att länen under hösten inte haft möjligheter att söka medel för det fortsatta arbetet har många av de regionala organisationerna varslat sina anställda. De flesta av länen bedömer dock att det ändå finns goda förutsättningar att fortsätta arbetet, om man kan säkra medel ur den nya förordning om statsbidrag till införmatörsverksamhet om psykisk ohälsa som regeringen har beslutat om (2015:553). Samtliga 11 län förbereder ansökningar om medel till Socialstyrelsen, som är utsedd att hantera administrationen av förordningen.

Senast granskad: 2016-03-01