IT-frågan 2006-2013


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2013

Antal sidor: 19

Artikelnummer: 13349-pdf

URN: NBN:se:hi-2013-13349-pdf

Sammanfattning

Erfarenheter och kunskaper från arbetet med tillgängliga webbenkäter i projektet IT-frågan. Du får flera tips på hur man skapar en tillgänglig enkät.

Rapporten är uppdelad i två delar, den första delen beskriver projektet och den andra delen hur man ska gå till väga för att skapa en tillgänglig enkät. Genom tillgängliga enkäter som alla kan besvara ökar resultatens tillförlitlighet då de bättre speglar hela Sveriges befolkning.

Hjälpmedelsinstitutet och Post- och telestyrelsen startade projektet IT-frågan i november 2006. Inledningsvis var syftet att hitta en metod för att systematiskt kunna samla in önskemål och synpunkter om IT och telekom från personer med funktionsnedsättning. I september 2012 utvidgades samarbetet då Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) gick med som en tredje part.

Projektet avslutades 30 juni 2013 då IT-frågans panel överfördes till Handisam som driver arbetet vidare inom ramen för sitt uppföljningsarbete av funktionshinderspolitiken.

Senast granskad: 2013-12-18