Kommunikationssatsning om rättigheter för personer med funktionsnedsättning


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2015

Antal sidor: 39

Artikelnummer: 2015:15

Sammanfattning

Delredovisning av regeringsuppdrag om kommunikation av rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Myndigheten för delaktighet delrapporterade 15 december till Socialdepartementet regeringsuppdraget "Kommunikationssatsning om rättigheter för personer med funktionsnedsättning".

Delrapporten omfattar en beskrivning av projektets första fas med fokus på kunskapsinhämtning och analys inför kommande vägval av målgrupper och budskap.

Förutom delrapporten överlämnades också en svensk översättning av de allmänna kommentarerna till FN-konventionens artiklar 12 och 9; Likhet inför lagen och Tillgänglighet. Kommentarerna är till för att de stater som har undertecknat konventionen ska få djupare förståelse för innehållet i artiklarna. Funktionshindersrörelsens synpunkter på översättningen presenteras också.

Senast granskad: 2015-12-22