Konsekvensutredning tillgänglighetsdirektivet - delrapport


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2016

Antal sidor: 19

Artikelnummer: 2016:19

ISBN 978-91-87883-28-6

Sammanfattning

Delrapport inom ett regeringsuppdrag som handlar om vilka konsekvenserna av ett eventuellt införande av EU-kommissionens tillgänglighetsdirektiv blir för svensk del.

I den här rapporten beskriver Myndigheten för delaktighet hur arbetet med att utreda konsekvenser för svensk del av ett eventuellt införande av EU-kommissionens så kallade tillgänglighetsdirektiv fortlöper. Rapporten redogör för preliminära bedömningar samt en plan för det fortsatta arbetet och vilka faktorer som påverkar analysen.

Myndigheten fick uppdraget den 2 juni 2016, delrapporterar den 15 september genom denna rapport och slutrapporterar den 15 november 2016 till Socialdepartementet.

Senast granskad: 2016-09-14