Konsumentprodukter som hjälpmedel och på 1177.se


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2013

Antal sidor: 48

Artikelnummer: 13351-pdf

URN: NBN:se:hi-2013-13351-pdf

Ladda ner


Sammanfattning

Slutrapport från ett uppdrag om att ta fram förutsättningar för att kunna förskriva konsumentprodukter som hjälpmedel och informera om konsumentprodukter på 1177.se.

Sveriges Kommuner och Landsting uppdrog i november 2012 åt Hjälpmedelsinstitutet att utreda förutsättningar för att inom hälso- och sjukvården kunna förskriva konsumentprodukter som hjälpmedel samt att ta fram förutsättningar för att på 1177.se visa information om konsumentprodukter som kan komplettera traditionella hjälpmedel.

Konsumentprodukter har i uppdraget definierats som produkter som är utvecklade för konsument men som kan kompensera funktionsnedsättning och som finns tillgänglig på konsumentmarknaden.

Förskrivning av konsumentprodukter som hjälpmedel

En genomförd rättsutredning visar att det inte finns några juridiska hinder för att förskriva konsumentprodukter som hjälpmedel. Det finns dock vissa förutsättningar som påverkas när hjälpmedlet som förskrivs inte är en medicinteknisk produkt. En medicinteknisk produkt är provad för sitt användningsområde och med tanke på användarens funktionsnedsättning och den uppfyller de särskilda krav som ställs på medicintekniska produkter. Eftersom konsumentprodukter inte har genomgått samma provning måste vårdgivaren ha rutiner för att bedöma att produkten är patientsäker för användaren och för sitt användningsområde. Om en konsumentprodukt orsakar en vårdskada gäller inte patientskadelagen och patienten kan inte räkna med att erhålla ersättning från patientförsäkringen. Detta leder till att vården inte ges på lika villkor. Vårdgivaren måste därför ha rutiner för att informera patienten om skillnaderna så att patienten själv kan välja vilket hjälpmedel han eller hon föredrar.

Utredningen föreslår ändringar i författningar för att möjliggöra förskrivning av konsumentprodukter på samma villkor som medicintekniska produkter.

Information om konsumentprodukter på 1177.se

Förslaget till hur en informationstjänst om konsumentprodukter som är lämpliga som komplement till hjälpmedel skulle kunna utformas har tagits fram genom målgruppsanalys, enkäter, fokusgrupp och utredning av koncept och möjliga tekniska lösningar.

Personer med funktionsnedsättning och förskrivare av hjälpmedel är mycket positiva till en samlad, opartisk och trovärdig information om konsumentprodukter som komplement till hjälpmedel.

Informationen ska kunna nås via invånartjänsten ”Hitta och jämför hjälpmedel” på 1177.se. Den ska kunna integreras med informationen i ”Hitta och jämför hjälpmedel” och hämta information från den hjälpmedelsdatabas som för närvarande utvecklas. Detta är viktigt för att ge hjälpmedelsanvändaren en så komplett information som möjligt.

Informationstjänsten ”Hitta smarta konsumentprodukter” ska kunna svara på vilka konsumentprodukter som finns, när de kan användas och i vilken typ av butiker produkterna kan köpas. Informationen bör finnas på tre nivåer; en generell nivå med redaktionell text, grupper av produkter samt specifika produkter.

Den tekniska lösningen som förordas är att en databas byggs upp. Det kommer att behövas en redaktion som förvaltar och utvecklar informationstjänsten. Redaktionen måste ha kompetens om funktionsnedsättningar och möjlighet att bedöma om produkten verkar lämplig. Redaktionen bör inte finnas på 1177 Vårdguiden.

Utredningen föreslår att Myndigheten för delaktighet eller Konsumentverket ska ha huvudansvaret för ”Hitta smarta konsumentprodukter” och att den initialt finansieras med statliga medel. På sikt bör tjänsten kunna bli självfinansierad.

Senast granskad: 2014-01-23