Personlig hjälpmedelsbudget


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2012

Antal sidor: 75

Artikelnummer: 12314-pdf

URN: NBN:se:hi-2012-12314-pdf

Sammanfattning

Redovisning av ett regeringsuppdrag som skulle ta fram underlag för en försöksverksamhet med personlig hjälpmedelsbudget.

Det krävs ingen lagändring för att bedriva en försöks- verksamhet med Personlig hjälpmedelsbudget. Det är möjligt att erbjuda budgeten i form av kontanter.Tre saker är dock en absolut förutsättning för Personlig hjälpmedelsbudget: att en rehabplan upprättas, att ett avtal som är kopplat till planen sluts samt att uppföljning av rehabplan och budget sker.

Vid en Personlig hjälpmedelsbudget kan hjälpmedelsverksamheten arbeta med samma administrativa rutiner som idag används vid vanlig förskrivning och Fritt val med rekvisition. Ett par viktiga skiljelinjer finns.

Frihet att prioritera

En försöksverksamhet med Personlig hjälpmedelsbudget ska innebära ytterligare ett mått av frihet, jämfört med Fritt val med rekvisition.

Den som har en Personlig hjälpmedelsbudget ska kunna köpa en annan modell av hjälpmedel eller en konsumentprodukt. Det avgörande är att det som inköps motsvarar behoven och de mål som beskrivs i rehabplanen.Hjälpmedelsanvändaren bör även ha möjlighet att få lägga mer av budgetens pengar på ett av de hjälpmedelsbehov som ska tillgodoses enligt plan, men bör inte kunna välja bort något av dem.

Plan

Planen är det centrala dokumentet som är grunden till det belopp som kommer att ingå i budgeten. Utan en plan saknar verksamheten lagligt stöd.Hälso- och sjukvårdslagen säger redan idag att habiliterings-, rehabiliterings- och vårdplaner ska upprättas och följas upp. I praktiken förbigås detta moment ofta vid förskrivning av hjälpmedel. Vid Personlig hjälpmedelsbudget är planen ett måste, liksom uppföljning av planen. I rapporten benämns planen för rehabplan.

Samordning

Om hjälpmedelsbehovet omfattar flera hjälpmedelsområden och därför involverar flera förskrivare ska det ändå vara möjligt att pengarna för dessa hjälpmedel samlas i en gemensam hjälpmedelsbudget. En av förskrivarna ska utses till samordnare av rehabplanerna och Personliga hjälpmedelsbudgeten. Hjälpmedelsanvändaren bör själv ha stor påverkan på vem av förskrivarna detta blir även om rutiner redan finns för hur samordnare ska utses.Det bör inte heller möta något hinder att samordna en sammanhållen budget över huvudmannaskapsgränserna, exempelvis en kommun och ett landsting.På samma sätt ska samordning vara möjlig inom en familj.AvtaletAlla hjälpmedelsanvändare som vill ha en Personlig hjälpmedelsbudget måste skriva på ett avtal som är tydligt kopplat till den plan som har upprättats. I avta-let regleras både sjukvårdshuvudmannens och hjälpmedelsanvändarens åtagan-den. Där beskrivs också hur ett eventuellt överskott får förvaltas och om en återbetalning behöver ske.Precis som planen är avtalet en absolut förutsättning för försöksverksamhetens laglighet.

Uppföljning

Även uppföljning får en större betydelse vid Personlig hjälpmedelsbudget. Det handlar i första hand om att förskrivaren kontrollerar att de inköpta hjälpmedlen fyllt sin uppgift och kompenserat de behov som var avsedda enligt rehabplanen. Återigen har det med lagligheten att göra. Det bör även finnas en möjlighet för hjälpmedelsanvändaren att stämma av att hjälpmedlen kan anses uppfylla kraven med förskrivaren innan ett köp sker.

Ny lag vid permanentning

Den juridiska utredningen visar att om ett försök med Personlig hjälpmedelsbudget slår väl ut och blir ett permanent alternativ till förskrivning så bör den regleras i en särskild lag. Då kan bestämmelserna i lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag stå som lämplig modell för en författningsreglering.

Funktionshinderorganisationerna en viktig resurs

Funktionshinderorganisationerna känner stor oro inför Fritt val, inklusive Personlig hjälpmedelsbudget, så länge det innebär eget ägande. Det är av stor vikt att myndigheterna möter den oron genom att fortsätta att söka alternativ till eget ägande.

Det finns ett stort engagemang hos funktionshinderorganisationerna att påverka valet av hjälpmedel. Därför har diskussionerna varit konstruktiva. Behov av stöd i valet av hjälpmedel på den fria marknaden är förmodligen stort. Flera funktionshinderorganisationer har uttryckt intresse för att aktivt stödja sina medlemmar i en valsituation. En försöksverksamhet bör möjliggöra att detta kan ske genom stimulanspengar. Detta skulle även kunna möjliggöra att flera törs pröva Personlig hjälpmedelsbudget.

Det bör även övervägas att ge stimulanspengar till det landsting som vågar erbjuda Personlig hjälpmedelsbudget till grupper med mera komplicerade behov för att se hur detta kan fungera.Det vore även intressant att praktisera försöksverksamhet med Fritt val utan- för de mer tätbefolkade områdena i landet, exempelvis i Norrlands inland, där utbudet av hjälpmedel är mer begränsat.

Senast granskad: 2013-10-04