Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2013

Antal sidor: 60

Artikelnummer: 13319-pdf

URN: NBN:se:hi-2013-13319-pdf

Sammanfattning

Kartläggning av olika samverkansformer mellan kommuner och landsting inom hjälpmedelsområdet - samverkansavtal, gemensam nämnd, kommunalförbund och aktiebolag.

Syftet med rapporten är att beskriva olika samverkansformer mellan landsting och kommuner på hjälpmedelsområdet.

En genomgång har gjorts av vilka samverkansformer som finns för samverkan mellan kommuner och landsting och vilka möjligheter och begränsningar som de olika samverkansformerna medför. Möjliga samverkansformer är samverkansavtal, gemensam nämnd, kommunalförbund och aktiebolag.

Kartläggning har även gjorts av vilka samverkansformer som finns i Sverige avseende hjälpmedelområdet idag. De gemensamma nämnder och kommunalförbund som finns inom hjälpmedelsområdet har belysts genom att studera avtal, reglemente och förbundsordningar. Dessutom har intervjuer genomförts med hjälpmedelschefer och ordförandei gemensamma nämnder för att ta del av deras erfarenheter.

De viktigaste incitamenten för att skapa gemensamma nämnder har varit att det är kostnadseffektivt med gemensamma upphandlingar, lokaler, logistik och personal. Jämlik vård och omsorg med harmonisering av regelverk och policy är också viktigt liksom behov av ett samverkansforum för gränsöverskridande frågor.

Hjälpmedelsverksamhetens uppgifter har i rapporten sammanfattats i följande uppgifter: övergripande frågor som policy och regelverk, driftuppgifter, administrativa rutiner, samverkan, omvärldsbevakning, utbildning och kompetensutveckling samt information. Utifrån de beskrivna uppgifterna har de olika samverkansformerna analyserat ifrån ett ekonomiskt perspektiv och ur ett brukarperspektiv.

För övergripande strategiska frågor som policy och regelverk påverkar samverkansformen i hög grad förutsättningarna för hur beslutsfattandet kan ske, för driftfrågorna är det främst den upphandlingsrättsliga juridiken som är avgörande och för administrativa rutiner har sekretessområdet betydelse.

Samverkan och omvärldsbevakning kan göras i alla samverkansformer men ska nya strategiska beslut fattas har samverkansformen betydelse. För uppgifter som utbildning, kompetensutveckling och information har valet av samverkansform mindre betydelse.

Senast granskad: 2013-10-04