Teknik för äldre II


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2013

Antal sidor: 43

Artikelnummer: 13327-pdf

URN: NBN:se:hi-2013-13327-pdf

Sammanfattning

Slutredovisning från Hjälpmedelsinstitutet av regeringsuppdraget Teknik för äldre II.

Regeringsuppdraget Teknik för äldre samordnades av före detta Hjälpmedelsinstitutet.

Teknik för äldre har stöttat utvecklingen av bra produkter och tjänster som underlättar vardagen och boendet för äldre och anhöriga. Företag, organisationer och kommuner har kunnat ansöka om ekonomiskt stöd för att driva utvecklingsprojekt.

100 projekt har fått stöd inom Teknik för äldre I (2007-2009) och 61 projekt inom teknik för äldre II (2010-2012). Bidrag om sex miljoner kronor vardera har lämnats till kommunala försöksverksamheter i Göteborgs stad, Norrköpings kommun och Västeråsstad.

Inom Teknik för äldre II har projekt prioriterats som bidragit till tillgängligt boende, bättre stöd till anhöriga och utveckling av äldreomsorgen med hjälp av välfärdsteknologi. Informations- och kommunikationsinsatser har också varit i fokus.

De viktigaste resultaten och erfarenheterna ifrån Teknik för äldre II:

  1. Samverkan över sektors- och förvaltningsgränser skapar större möjligheter att arbeta med tillgängligt boende och välfärdsteknologi. Detta har framförallt setts som en framgångfaktor och förutsättning i försöksverksamheterna. Det har gällt samverkan internt i kommunerna mellan olika förvaltningar, mellan kommunerna och bostadsföretagen och med pensionärsorganisationer och andra företrädare för äldre och anhöriga. I försöksverksamheterna har man också vittnat om betydelsen av en konstruktiv dialog mellan politiker och tjänstemän. De tre försöksverksamheterna har även samverkat genom regelbundna nätverksträffar och kommunikation via sociala media vilket gett konkreta resultat i deras arbete.
  2. Välfärdsteknologi skapar ökad delaktighet, aktivitet och självständighet för äldre och anhöriga och är lönsamt för samhällsekonomin. Detta har visats i ett flertal projekt där nyttan av välfärdsteknologi studerats ur både ett användar- som anhörigperspektiv och ett kommunalekonomiskt perspektiv. De räkne exempel som flera nytto-kostnadsstudier och försöksverksamheterna tagit fram kan med fördel användas som en del i framtida planering av kommunal äldreomsorg. Det mest konkreta praktiska resultatet inom området välfärdsteknologi är att Västerås stad beslutat att erbjuda e-hemtjänst som ett komplement till den ordinarie hemtjänsten.
  3. Bättre tillgänglighet i boendet ökar de äldres aktivitet, delaktighet och självständighet, och kan förlänga tiden för kvarboendet. Dessutom är det samhällsekonomiskt lönsamt att satsa på en ökad tillgänglighet i boendet. Dessa resultat har framkommit i utvecklingsprojekt men även i försöksverksamheterna. Bra exempel på det är utvärderingarna av generell bostadsanspassning och försöksverksamheterna där man bland annat också utvärderat effekter av enkla förbättringar i allmänna utrymmen. Eftersom nyproduktionen av bostäder är förhållandevis liten så måste tillgänglighetsförbättringar göras i befintliga bostäder.
  4. Stödet till anhöriga har utvecklats och synliggjorts genom flera projekt där ny kunskap också framkommit inom området informations- och kommunikationstjänster.  Bland annat har yrkesverksamma anhöriga fått möjlighet att testa och utvärdera olika typer av tjänster.  Genom ett antal behovsstudier framkom ett stort behov från anhöriga att få veta mer om vilka hjälpmedel och bra produkter och tjänster som finns att tillgå för anhörigvårdare. Utvecklingsprojekt för att möta dessa behov har genomförts bl. a. har ett trettiotal visningsmiljöer iordningställts i landets kommuner med medel från Teknik för äldre. Ett studiecirkelmaterial, Anhörigboxen, har också tagits fram och distribuerats till anhörigkonsulenter i samtliga kommuner.  Samverkan mellan olika aktörer har varit avgörande för utvecklandet av ett bra anhörigstöd.
  5. Kommunikationsarbetet har fokuserat på att nå kommunpolitiker och beslutande tjänstemän inom äldreomsorgen. Nytto-kostnads-analyser av olika typer av välfärdsteknologi som visar nyttan för äldre och anhöriga samt de nettobesparingar kommuner och samhälle kan göra har använts som verktyg. Tjänsten Välfärdsteknologisnurran (teknikforaldre.se) har gjort det möjligt för kommunerna att själva kalkylera på införandet av välfärdsteknologi.  Teknik för äldre har deltagit med utställning på 45 olika mässor och konferenser och har föreläst vid cirka 70 tillfällen runt om i landet. Efterfrågan på kunskap som genererats inom Teknik för äldre är stor, inte minst om välfärdsteknologi i äldreomsorgen.

Baserat på erfarenheterna och resultaten av regeringsuppdraget Teknik för äldre och på den nationella kartläggningen som utfördes av Hjälpmedelsinstitutet 2012 görs bedömningen att det behövs ett fortsatt nationellt arbete med att samordna utveckling och implementering av välfärdsteknologi och tillgängligt boende för äldre. Befintlig kunskap behöver spridas och ytterligare kunskapsutveckling inom området är angeläget.

Senast granskad: 2013-10-04