Vägar till alternativ telefoni


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2012

Antal sidor: 70

Artikelnummer: 12368-pdf

URN: NBN:se:hi-2012-12368-pdf

Sammanfattning

Kartläggning av samtliga delar av stödsystemet för personer med talskada och/eller språkstörning med rekommendationer för en generell ambitionshöjning.

Vägen till alternativ telefoni för personer som lever med en tal- och/eller språkstörning kan visa sig lång och besvärlig. Denna rapport görs som en del av ett regeringsuppdrag. Syftet är att ta reda på varför målgruppen personer med tal-/språkstörning inte i nämnvärd grad får ta del av statsbidraget för ”elektronisk kommunikation” som idag utgår till samtliga landsting (Svensk författningssamling 2001:638).

Det behövs en samlad insats för att öka kunskap inom det offentliga stödsystemet. I det ingår att öppna upp för ny teknik och varierade arbetssätt för att en person som inte kan tala eller har svårt att skriva eller förstå ska kunna ha kontakt med sitt sociala nätverk på distans. En viktig aspekt är att hjälpmedelsverksamheter framöver bör kunna erbjuda stöd och support lika självklart som man erbjuder ett hjälpmedel.

En ständigt ökande del av befolkningen vill ha tillgång till kommunikationsvägar och -sätt knutna till konsumentprodukter som smarttelefoner och surfplattor. Tekniken kan underlätta även för personer med tal-/språkstörning, men det kräver ökad kunskap hos hjälpmedelsförskrivare, uppdaterade regelverk och rutiner inom förskrivningsprocessen, förändrade ersättningsmodeller och nya vägar till samverkan över huvudmannagränserna.

Rapporten kommer ligga till grund för mer riktade informationssatsningar under 2012. Med målet att identifiera var behovet för information om alternativ telefoni är störst, strävar den här rapporten efter att kartlägga samtliga delar av målgruppens stödsystem. Den berör verksamheter, rutiner och regelverk inom landsting och regioner, kommunal vård och omsorg, yrkesutbildningar (till exempel logopeder, arbetsterapeuter), skolpersonal, funktionshindersorganisationer och tolktjänsterna Teletal och Taltjänst. 

Rapporten tar utgångspunkt i enkäter till hjälpmedelsverksamheter och samtal med nyckelpersoner och ger förslag till övergripande strukturella förändringar samt uppslag till konkreta tillägg och ändringar i verksamheternas dagliga arbete. 

Rapportens resultatdel innehåller ett antal rekommendationer och åtgärdsförslag som projektet Alternativ telefoni – underlätta för personer som har svårt med talet har tagit fram. Vi menar att en generell ambitionshöjning behövs för att bättre tillgodose det grundläggande behovet som personer med tal- och/eller språkstörning har för att kunna kommunicera på lika villkor.

Senast granskad: 2013-10-02